Link 14.04.2008 :: 19:33

LIST OTWARTY


DO KANDYDATÓW NA REKTORA


UNIWERSYTETU MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ


na kadencję 2008 – 2012


  


Samorząd Doktorantów UMCS jako ustawowy przedstawiciel blisko tysięcznej grupy doktorantów Uniwersytetu, mając na względzie to, że studia doktoranckie są istotnym elementem rozwoju naukowego i procesu kształcenia przyszłych kadr naukowo – dydaktycznych Uczelni, zwraca się do kandydatów na Rektora z wnioskiem o ustosunkowanie się do następujących zagadnień: 


1.     Przewidywać należy, że w najbliższych latach w kształceniu uniwersyteckim coraz większą rolę odgrywać będą studia doktoranckie. Władze państwowe przewidują w perspektywie najbliższych 5 lat nawet dwukrotne zwiększenie liczby doktorantów. Ważne będzie stworzenie takiego systemu studiów doktoranckich na naszej Uczelni, który będzie zachęcał do podejmowania tych studiów przez najlepszych absolwentów szkół wyższych właśnie u nas.


Jak wyobraża Pan sobie system studiów doktoranckich na naszej Uczelni i jakie działania zamierza Pan podjąć, żeby oferta studiów doktoranckich była konkurencyjna w stosunku do oferowanych na innych uczelniach ? 


2.     W Uczelni funkcjonuje Dział Projektów i Funduszy Zewnętrznych odpowiedzialny za wspieranie jednostek organizacyjnych UMCS w pozyskiwaniu środków unijnych. Na dużych uczelniach funkcjonują systemy stypendialne dla doktorantów finansowane z tych środków. 


Jakie widzi Pan możliwości realnego zwiększenia wysokości pozyskiwanych środków unijnych na projekty realizowane przez Uczelnię, w tym w szczególności na te, które bezpośrednio dotyczą spraw studenckich i doktoranckich ? 


3.     Samorząd Doktorantów z limitu środków przeznaczonego na działalność Samorządu wydzielił 10 tys. zł na dofinansowania udziału doktorantów w konferencjach naukowych i organizacji konferencji naukowych na Uczelni. Środki te są jednak niewystarczające, pozwalają na udzielenie wsparcia ok. 30 doktorantom na 918 studiujących na Uczelni. Udział doktorantów w konferencjach i ich organizacja na Uczelni jest jednym z istotniejszych elementów podnoszenia poziomu kształcenia na studiach doktoranckich.  


Czy widzi Pan możliwość zwiększenia limitu z przeznaczeniem na wspomniane cele, a jeśli tak, to jakie środki możliwe byłyby do wygospodarowania ? 


4.     Wymiany krajowe i międzynarodowe są czynnikiem wpływającym na zdobywanie doświadczenia w innych ośrodkach akademickich, a w przypadku doktorantów mogą być ważnym elementem przenoszenia doświadczeń naukowych z innych ośrodków do naszej Uczelni. 


Jakie widzi Pan możliwości włączenia doktorantów w system wymian krajowych i międzynarodowych ? Jaki system wsparcia i zachęt możliwy jest do wdrożenia w naszej Uczelni w tym zakresie ? 


5.     Obecnie istotne jest podejmowanie i rozwijanie współpracy przez sektor nauki z sektorem gospodarki. Sektor gospodarki może być istotnym elementem wsparcia badań prowadzonych na Uczelni, w tym badań prowadzonych przez doktorantów. 


Czy i jakie widzi Pan możliwości nawiązania współpracy przez Uczelnię z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzonych prac badawczych ? 


6.     Zdarza się dość często, że zarówno studenci, jak i doktoranci mają problemy ze sfinansowaniem przez Uczelnię udziału w konferencjach naukowych i rozliczeniem delegacji związanych z udziałem w nich. Sytuacja ta jest o tyle niepokojąca, że udział w konferencjach jest jednym z istotniejszych elementów podnoszenia jakości studiów i zwiększania ich atrakcyjności. 


Jakie widzi Pan możliwości systemowego uregulowania finansowania udziału studentów i doktorantów w konferencjach naukowych ?


7. Corocznie zmniejsza się procent doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie. Sytuacja taka powoduje znaczne obniżenie atrakcyjności studiów doktoranckich na naszej Uczelni. Niepewność w kwestii możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb nie sprzyja decyzji o podejmowaniu studiów doktoranckich na UMCS. 


Czy widzi Pan jakieś możliwości systemowego rozwiązania tego problemu na naszej Uczelni ? 


8. Na Uczelni istnieje własny fundusz stypendialny. Na większości uczelni fundusze te służą wsparciu finansowemu badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów, fundowane są z nich też stypendia dla najlepszych studentów. Działania takie podnoszą atrakcyjność danej uczelni i studiów na niej. 


Jakie widzi Pan możliwości zwiększenia własnego funduszu stypendialnego i umożliwienia korzystania z niego również studentom i doktorantom ?


 


Przewodniczący


Samorządu Doktorantów UMCS


mgr Paweł PachutaArchiwum

2017
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów