Link 14.04.2008 :: 19:33

LIST OTWARTY


DO KANDYDATÓW NA REKTORA


UNIWERSYTETU MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ


na kadencję 2008 – 2012


  


Samorząd Doktorantów UMCS jako ustawowy przedstawiciel blisko tysięcznej grupy doktorantów Uniwersytetu, mając na względzie to, że studia doktoranckie są istotnym elementem rozwoju naukowego i procesu kształcenia przyszłych kadr naukowo – dydaktycznych Uczelni, zwraca się do kandydatów na Rektora z wnioskiem o ustosunkowanie się do następujących zagadnień: 


1.     Przewidywać należy, że w najbliższych latach w kształceniu uniwersyteckim coraz większą rolę odgrywać będą studia doktoranckie. Władze państwowe przewidują w perspektywie najbliższych 5 lat nawet dwukrotne zwiększenie liczby doktorantów. Ważne będzie stworzenie takiego systemu studiów doktoranckich na naszej Uczelni, który będzie zachęcał do podejmowania tych studiów przez najlepszych absolwentów szkół wyższych właśnie u nas.


Jak wyobraża Pan sobie system studiów doktoranckich na naszej Uczelni i jakie działania zamierza Pan podjąć, żeby oferta studiów doktoranckich była konkurencyjna w stosunku do oferowanych na innych uczelniach ? 


2.     W Uczelni funkcjonuje Dział Projektów i Funduszy Zewnętrznych odpowiedzialny za wspieranie jednostek organizacyjnych UMCS w pozyskiwaniu środków unijnych. Na dużych uczelniach funkcjonują systemy stypendialne dla doktorantów finansowane z tych środków. 


Jakie widzi Pan możliwości realnego zwiększenia wysokości pozyskiwanych środków unijnych na projekty realizowane przez Uczelnię, w tym w szczególności na te, które bezpośrednio dotyczą spraw studenckich i doktoranckich ? 


3.     Samorząd Doktorantów z limitu środków przeznaczonego na działalność Samorządu wydzielił 10 tys. zł na dofinansowania udziału doktorantów w konferencjach naukowych i organizacji konferencji naukowych na Uczelni. Środki te są jednak niewystarczające, pozwalają na udzielenie wsparcia ok. 30 doktorantom na 918 studiujących na Uczelni. Udział doktorantów w konferencjach i ich organizacja na Uczelni jest jednym z istotniejszych elementów podnoszenia poziomu kształcenia na studiach doktoranckich.  


Czy widzi Pan możliwość zwiększenia limitu z przeznaczeniem na wspomniane cele, a jeśli tak, to jakie środki możliwe byłyby do wygospodarowania ? 


4.     Wymiany krajowe i międzynarodowe są czynnikiem wpływającym na zdobywanie doświadczenia w innych ośrodkach akademickich, a w przypadku doktorantów mogą być ważnym elementem przenoszenia doświadczeń naukowych z innych ośrodków do naszej Uczelni. 


Jakie widzi Pan możliwości włączenia doktorantów w system wymian krajowych i międzynarodowych ? Jaki system wsparcia i zachęt możliwy jest do wdrożenia w naszej Uczelni w tym zakresie ? 


5.     Obecnie istotne jest podejmowanie i rozwijanie współpracy przez sektor nauki z sektorem gospodarki. Sektor gospodarki może być istotnym elementem wsparcia badań prowadzonych na Uczelni, w tym badań prowadzonych przez doktorantów. 


Czy i jakie widzi Pan możliwości nawiązania współpracy przez Uczelnię z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzonych prac badawczych ? 


6.     Zdarza się dość często, że zarówno studenci, jak i doktoranci mają problemy ze sfinansowaniem przez Uczelnię udziału w konferencjach naukowych i rozliczeniem delegacji związanych z udziałem w nich. Sytuacja ta jest o tyle niepokojąca, że udział w konferencjach jest jednym z istotniejszych elementów podnoszenia jakości studiów i zwiększania ich atrakcyjności. 


Jakie widzi Pan możliwości systemowego uregulowania finansowania udziału studentów i doktorantów w konferencjach naukowych ?


7. Corocznie zmniejsza się procent doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie. Sytuacja taka powoduje znaczne obniżenie atrakcyjności studiów doktoranckich na naszej Uczelni. Niepewność w kwestii możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb nie sprzyja decyzji o podejmowaniu studiów doktoranckich na UMCS. 


Czy widzi Pan jakieś możliwości systemowego rozwiązania tego problemu na naszej Uczelni ? 


8. Na Uczelni istnieje własny fundusz stypendialny. Na większości uczelni fundusze te służą wsparciu finansowemu badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów, fundowane są z nich też stypendia dla najlepszych studentów. Działania takie podnoszą atrakcyjność danej uczelni i studiów na niej. 


Jakie widzi Pan możliwości zwiększenia własnego funduszu stypendialnego i umożliwienia korzystania z niego również studentom i doktorantom ?


 


Przewodniczący


Samorządu Doktorantów UMCS


mgr Paweł PachutaArchiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów