Link 18.04.2008 :: 22:57

ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY DO KANDYDATÓW NA REKTORA


UDZIELONA PRZEZ


prof. dra hab. ANDRZEJA DĄBROWSKIEGO


Jak wyobraża Pan sobie system studiów doktoranckich na naszej Uczelni i jakie działania zamierza Pan podjąć, żeby oferta studiów doktoranckich była konkurencyjna w stosunku do oferowanych na innych uczelniach ?


1. Uważam, że w chwili obecnej Uniwersytet ma zbyt małą liczbę doktorantów. Liczba ta powinna ulec istotnemu zwiększeniu. Studia doktoranckie są wizytówką Uczelni i w dużej mierze decydują o jej wizerunku, mają także wpływ na pozycję Uczelni w rankingach. Będę dążył do poszerzenia oferty studiów doktoranckich, z których część powinna być finansowana w ramach tzw. zamawianych studiów IIIo. Formuła studiów doktoranckich powinna być dostosowana do nowych trendów w nauce, zwiększonej interdyscyplinarności, nowych zasad zdobywania wiedzy i prowadzenia badań. Badania naukowe doktorantów winny być podporządkowane potrzebie rozwijania konkretnych problemów naukowych. Doktorantom należy zapewnić co najmniej l-semestralny staż w zagranicznej uczelni partnerskiej, a część doktoratów realizować w systemie podwójnego promotorstwa Goint supervision). Należy utworzyć specjalny fundusz będący w dyspozycji rektora, w ramach którego doktoranci będą mogli uczestniczyć w konferencjach i sympozjach naukowych. Studia doktoranckie należą do tych, które powinny jak najszybciej być prowadzone w językach obcych. Na1eży także zapraszać znanych i uznanych wykładowców z uczelni zagranicznych, którzy będą prowadzili wykłady dla doktorantów.


Jakie widzi Pan możliwości realnego zwiększenia wysokości pozyskiwanych środków unijnych na projekty realizowane przez Uczelnię, w tym w szczególności na te, które bezpośrednio dotyczą spraw studenckich i doktoranckich ? 


2. Niezbędne stanie się utworzenie w pełni profesjonalnej jednostki do pozyskiwania i zarządzania funduszami pomocowymi, w tym regionalnymi i europejskimi. Takie biura istnieją w wielu polskich uczelniach i skutecznie potrafią zdobywać środki finansowe. Otwierane są kolejne konkursy w Programie Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Największy program operacyjny Unii Europejskiej współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny to ponad 11 mld euro. W priorytecie Szkolnictwo Wyższe i Nauka to kwota blisko 1 mld euro. Uniwersytet nasz pojawiającą się szansę wykorzystuje w niewielkim stopniu. Należy tę sytuację szybko zmienić. Samorządy studenckie i doktoranckie także mogą składać wnioski o granty dotyczące ich spraw, Uczelnia musi jednak zapewnić im fachową pomoc w tych działaniach. W obecnie realizowanym programie Lublin Miastem Wiedzy biznes deklaruje chęć współfinansowania - wraz z samorządami - studiów doktoranckich o określonym profilu, zgodnym z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.


Czy widzi Pan możliwość zwiększenia limitu z przeznaczeniem na wspomniane cele (dofinansowanie udziału doktorantów w konferencjach), a jeśli tak, to jakie środki możliwe byłyby do wygospodarowania ? 


3. Należy utworzyć pulę finansową będącą w dyspozycji rektora, z której będą opłacane udziały doktorantów w konferencjach. Natomiast przy organizowaniu konferencji naukowych na Uczelni skutecznym sposobem pozyskiwania środków jest korzystanie z funduszy uzyskiwanych od sponsorów zewnętrznych, w zamian za reklamowanie ich działalności. Uważam również, że w interesie poszczególnych Wydziałów leży współfinansowanie konferencji naukowych i udział w nich doktorantów. Suma o której mowa powinna być zwiększona co najmniej 10-krotnie.


Jakie widzi Pan możliwości włączenia doktorantów w system wymian krajowych i międzynarodowych ? Jaki system wsparcia i zachęt możliwy jest do wdrożenia w naszej Uczelni w tym zakresie ? 


4. Doktoranci, jako studenci IIIo objęci są programem wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Uniwersytet posiada dużą liczbę podpisanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi, które nie są w pełnym stopniu wykorzystywane. Inna możliwość to włączenie doktorantów w system wymiany krajowej i zagranicznej przez wykorzystanie osobistych kontaktów promotorów, a także utworzenie specjalnej puli przeznaczonej na ten cel. Kolejna możliwość otworzy się po uruchomieniu studiów doktoranckich w językach obcych. Integralną częścią studiów In° powinny być staże w zagranicznych placówkach naukowych oraz możliwość równoczesnego otrzymywania stopnia doktora w jednostce macierzystej i zagranicznej.


Czy i jakie widzi Pan możliwości nawiązania współpracy przez Uczelnię z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzonych prac badawczych ? 


5. Zarówno miasto jak i samorządy terytorialne są otwarte na włączenie Uczelni, a tym samym doktorantów w badania na rzecz środowiska (nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne). Warunkiem tego jest realizowanie tematów, których wyniki mogą być wdrożone w praktyce. Niektóre zakłady pracy są zainteresowane tym, by ich pracownicy odbywali tzw. profilowane studia doktoranckie i są gotowe za nie płacić. Znane mi są przypadki realizacji tego typu studiów na naszej Uczelni. Promocja medialna propozycji tematów prac doktorskich może znacząco przyczynić się do włączenia doktorantów w prace badawcze na rzecz miasta i regionu.


Jakie widzi Pan możliwości systemowego uregulowania finansowania udziału studentów i doktorantów w konferencjach naukowych ?


6. Należy stworzyć pulę finansową będącą w dyspozycji rektora, z której będą opłacane udziały doktorantów w konferencjach i sympozjach naukowych .


Czy widzi Pan jakieś możliwości systemowego rozwiązania tego problemu (zmniejszającej się liczby stypendiów doktoranckich) na naszej Uczelni ?


7. Prawo o szkolnictwie wyższym traktuje studia doktoranckie jako trzeci etap kształcenia, dając doktorantom uprawnienia studenckie. Jednym z tych uprawnień jest prawo do pomocy materialnej. Dla właściwego funkcjonowania omawianych studiów na naszej Uczelni należy jak najszybciej opracować szczegółowe zasady - w tym prawa i obowiązki wynikające ze statusu studenta - ale też młodego pracownika nauki, którym jest doktorant. Umożliwi to likwidację bądź ograniczenie problemów, które wynikają z różnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych. Brak przepisów powoduje, że w wielu przypadkach prawa doktorantów nie są właściwie respektowane. Proponowane działania, opracowane wspólnie z Samorządem Doktorantów UMCS, powinny zapewnić systemowe rozwiązania dotyczące stypendiów dla doktorantów.


Jakie widzi Pan możliwości zwiększenia własnego funduszu stypendialnego i umożliwienia korzystania z niego również studentom i doktorantom ?


8. Statut UMCS w § 93 p. 5 przewiduje, że w Uniwersytecie można tworzyć własny fundusz stypendialny. Problem jednak tkwi w tym, że utworzenie tego funduszu związane jest z wynikiem działalności finansowej Uczelni. Może on być utworzony w sytuacji, kiedy Uczelnia osiąga zysk. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów z tego funduszu określa rektor w regulaminie zaopiniowanym przez Senat. W obecnej kadencji, wobec złej sytuacji finansowej UMCS, własny fundusz stypendialny nie występuje. Stypendia dla doktorantów będą częściowo gwarantowane przez Uczelnię, część stypendiów będzie uzyskiwana w ramach EFS oraz we współpracy z samorządami różnego szczebla. Po poprawie sytuacji finansowej Uczelni należy przywrócić fundusz stypendialny.


                           prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
Archiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów