DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 2008/2009
Link 27.02.2009 :: 07:55
  Uprzejmie przypominamy Koleżankom i Kolegom doktorantom, że Uczelniany Zarząd Samorządu Doktorantów UMCS dzięki podjętym oszczędnościom wygospodarował skromną pulę środków z budżetu przyznanego na pokrycie kosztów działalności Samorządu i zdecydował o możliwości dofinansowania z niej następujących inicjatyw:

1. WSPÓŁFINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTA w konferencji krajowej lub zagranicznej, do wniosku zawierającego uzasadnienie należy dołączyć:
- ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTA W KONFERENCJI**,
- poparcie opiekuna naukowego/promotora oraz/lub kierownika studiów doktoranckich,
- kopie decyzji dyrektora instytutu, dziekana, prorektora, kierownika grantu itd. o wysokości przyznanego dofinansowania (bądź jego braku), deklarację dotyczącą kosztów pokrywanych we własnym zakresie

2. FINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTA w konferencji (w przypadku gdy dziekan lub inny organ uczelni nie dofinansowuje udziału), należy dołączyć wymienione wyżej dokumenty, wraz z odmową finansowania wyjazdu oraz deklarację dotyczącą kosztów pokrywanych we własnym zakresie - pełne finansowanie kosztów udziału w konferencji będzie przyznawane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.


3. WSPÓŁFINANSOWANIE ORGANIZACJI KONFERENCJI naukowych organizowanych przez koła i organizacje naukowe doktorantów oraz przez grupy doktorantów - do wniosku należy dołączyć:
- ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI KONFERENCJI**,
- opis konferencji zawierający m.in. planowany program konferencji oraz planowane do osiągnięcia rezultaty naukowe,
- preliminarz wydatków (koszty konferencji z podziałem na rodzaje kosztów oraz źródła finansowania kosztów),
- decyzje: dziekana, prorektora d/s Kształcenia i innych organów przyznające dofinansowanie organizacji konferencji,
- informacje o sponsorach i inne istotne informacje.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
- udział w konferencji KRAJOWEJ - maksymalnie 400 zł,
- udział w konferencji ZAGRANICZNEJ - maksymalnie 800 zł,
- organizacja konferencji - maksymalnie 1500 zł
 **WZORY W/W ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:
 „Informacje praktyczne” >>> „Wnioski o dofinansowanie”


Ze względu na bardzo ograniczoną pulę środków będących w dyspozycji z przeznaczeniem na dofinansowania, konieczne jest zawsze zwrócenie się z wnioskiem w pierwszej kolejności do: dyrektora instytutu, dziekana, prorektora, kierownika grantu itp.
Posiadamy środki pozwalające na przyznanie dofinansowania zaledwie około 30-40 doktorantom, w związku z tym proszę o wyrozumiałość i potraktowanie dofinansowań samorządu jako „ostatniej deski ratunku”.  Wnioski należy składać w: siedzibie Samorządu lub na portierni budynku, w którym znajduje się siedziba Samorządu, pocztą lub za pośrednictwem Kancelarii UMCS. Wnioski można też składać na recepcji Domu Studenta Zaocznego (budynek powyżej stacji CPN przy ul. Głębokiej), w teczce/kopercie zaadresowanej na Przewodniczącego SD - Pawła Pachutę.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE:
- udział w konferencji krajowej - co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem,
- udział w konferencji zagranicznej - co najmniej 21 dni przed planowanym wyjazdem,
- organizacja konferencji - co najmniej na 1,5 miesiąca przed planowaną konferencją.


W CIĄGU 14 DNI OD POWROTU Z KONFERENCJI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ KRÓTKIE SPRAWOZDANIE, DO KTÓREGO TRZEBA DOŁĄCZYĆ: 1) KPIĘ PROGRAMU KONFERENCJI (z ujętym w nim wystąpieniem doktoranta), 2) informację o tym, czy wystąpienie będzie publikowane (i gdzie), 3) kopię rozliczenia kosztów udziału w konferencji. Osobom, które nie dokonają rozliczenia wyjazdu zgodnie z powyższymi zasadami nie będzie przyznawane dofinansowanie w przyszłości, a także może zostać wstrzymany zwrot kosztów wyjazdu.


Przypominamy jednocześnie, że rozliczenie kosztów wyjazdu (delegacja), zgodnie z rozporządzeniem MPS powinno być dokonane w terminie 14 dni od zakończenia podróży.


pozdrawiam
Paweł Pachuta (Przewodniczący SD UMCS)Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów