Pierwszy news...
Link 23.01.2007 :: 21:55
Witamy na stronie doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Seminarium w MNiSW
Link 24.01.2007 :: 17:49
7 lutego br. o godz. 11:00 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa, ul. Wspólna 1/3) odbędzie się seminarium "Studia doktoranckie w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym - propozycje zmian". Na seminarium organizowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego zostaną zaproszeni przedstawiciele doktorantów wszystkich polskich uczelni akademickich oraz inni goście ze świata nauki i szkolnictwa wyższego.
(Paweł)


Konferencja - Miasta polskie w średniowieczu
Link 04.02.2007 :: 22:48
Szanowni Państwo!

Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich, we współpracy z doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, organizuje w dniach 1-2 czerwca 2007 r. konferencję naukową „Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych”. Do udziału w konferencji, upamiętniającej 750-lecie lokacji Krakowa, zaprasza się doktorantów z całej Polski.

Ambicją organizatorów jest danie jak najpełniejszego, dynamicznego obrazu funkcjonowania polskich miast w obu epokach w ogólnie pojętych aspektach politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym. Od uczestników wymaga się zaopatrzenia referatów w aparat naukowy, ponieważ planowany jest druk materiałów pokonferencyjnych w formie książkowej.
Opłata konferencyjna, zawierająca koszty noclegu i podstawowego wyżywienia, wynosi 70 zł. W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji, należy wypełnić „Kartę rejestracyjną”, dołączoną do niniejszego pisma, i wysłać ją na adres p.goldyn@wp.pl
Nieprzekraczalny termin przyjmowania przez organizatorów zgłoszeń mija 30 marca 2007 r.

Z poważaniem
Przewodniczący PDUK
Mgr Paweł Gołdyn

karta rejestracyjna:
http://krd.org.pl/uploads/pliki/karta_rejestracyjna.doc


WYBORY NA WYDZ. HUMANISTYCZNYM oraz FILOZOFII I SOCJOLOGII
Link 17.02.2007 :: 01:09
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Uczelnianą Komisję Wyborczą - uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, że WYBORY DO WYDZIALOWYCH SAMORZADÓW DOKTORANTÓW odbędą się:

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII
20.02 (wtorek) - GODZ. 9:30 - CZYTELNIA

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
21.02 (środa) GODZ. 17:00 - AULA GŁÓWNA (NOWA HUMANISTYKA)

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH !!!

Paweł Pachuta

II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych
Link 21.03.2007 :: 15:29
Zaproszenie
Dla Doktorantów, Asystentów, Młodych Uczonych!
Grupa Naukowa Pro Futuro zaprasza do udziału w II Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2007 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

O nas:
Grupa powstała w 2004 roku z inicjatywy doktorantów AGH i obecnie działa przy Fundacji Studentów i Absolwentów AGH. Naszym głównym celem jest praca nad rozwojem i propagowaniem nauki we wszystkich jej dziedzinach. Szczegółowe informacje o nas i naszych przedsięwzięciach znajdą Państwo na stronie GN PF www.profuturo.agh.edu.pl.
O konferencji:
Krakowska Konferencja Młodych Uczonych organizowana jest pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia. Ubiegłoroczna konferencja zgromadziła blisko 40 osób z całej Polski. W materiałach konferencyjnych opublikowano ponad 70 artykułów o różnej tematyce. Obrady obecnej konferencji będą odbywać się w następujących sesjach:
• Informatyka i systemy informatyczne,
• Nowe techniki i technologie,
• Inżynieria Środowiska,
• Nauki ekonomiczne,
• oraz Nauki humanistyczne.
Szczegółowe informacje, formularze oraz ważne terminy zamieszczono na stronie konferencji:
www.profuturo.agh.edu.pl/konferencja
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz prosimy o przekazanie niniejszej informacji osobom zainteresowanym.

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego II KKMU
mgr inż. Michał Kopacz


Bal Doktoranta
Link 04.04.2007 :: 19:02

Dnia 2 czerwca 2007 roku
w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej odbędzie się Bal Doktoranta. Przewidywany koszt - do 80 zł/os. Obejmuje on koszt wynajęcia zespołu, posiłki ciepłe, zimne przystawki, napoje i inne. Zapisy trwają do 20 kwietnia br. Wszystkich zainteresowanych udziałem w balu, pomocą w organizacji imprezy, a także szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt z Magdaleną Gregorczyk (mgregorczyk@hektor.umcs.lublin.pl).Bal Doktoranta
Link 19.04.2007 :: 15:36
Uwaga!!!
Informujemy, że termin zapisów na Bal Doktoranta uległ przedłużeniu do
25 kwietnia (środa) do godziny 18.00. Jest to termin ostateczny.W związku z
licznymi wątpliwościami informujemy również, że nie ma obowiązku
przychodzenia na Bal z osobą towarzyszącą. Mile widziane są osoby
pojedyncze, gdyż chodzi głównie o integrację środowiska doktorantów.


Bal Doktoranta
Link 02.05.2007 :: 13:20
Oto numer konta, na które należy dokonywać wpłat opłaty (80zł) zwiazanej z Balem Doktoranta.
ING Bank Slaski S.A. O\Lublin
35 1050 1953 1000 0023 1649 0685

W opisie przelewu proszę napisać imię i nazwisko + os.tow. (jeśli ktoś idzie z osobą towarzyszacą) oraz skrót nazwy uczelni.
Wpłat należy dokonywać do 9 maja (środa).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - proszę o kontakt.

Magdalena Gregorczyk


REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE 2007/2008
Link 11.07.2007 :: 19:39

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie na UMCS znajdują się pod poniższym linkiem:


http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=254&mid=2&mref=19_60


pozdrawiam


Pawel PachutaŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW w r
Link 11.07.2007 :: 19:50

Wszystkim doktorantom uprzejmie przypominamy, że podania o świadczenia pomocy materialnej składać można już od początku czerwca br.


Świadczenia socjalne od miesiąca października zostaną przyznane tym uprawnionym doktorantom, którzy złożą stosowne wnioski przed końcem października. Osoby, które złoża podania do końca września otrzymają wypłatę świadczeń już w miesiącu październiku, wypłata świadczeń dla osób, które złożą wnioski pomiędzy 1 a 31 października nastąpi dopiero w listopadzie (z wyrównaniem od października).


W Waszym interesie jest zatem jak najszybsze skompletowanie wniosków i ich złożenie najlepiej do 15 września.


Informujemy także, że od roku akademickiego 2007/2008 stypendia za wyniki w nauce przysługiwały będą doktorantom od I do IV roku studiów i będą przyznawane NA WNIOSEK doktoranta - wzór wniosku już wkrótce na stronie.


Stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów I roku przyznawane będą z urzędu - na wniosek wydziałowej komisji rekrutacyjnej (WKR) - z możliwością złożenia przez doktoranta zastrzeżenia co do wyboru kandydatów do stypendium dokonanego przez WKR.


Procent doktorantów uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce (oraz stawki w poszczególnych przedziałach procentowych) ogłoszony zostanie wkrótce, w oparciu o analizę środków pozostających w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów z przeznaczeniem na tę formę świadczeń.


pozdrawiam


Paweł Pachuta (przewodniczący SD UMCS)


p.s. ewentualne pytania prosimy kierować na nasz adres e-mail.


 POMOC MATERIALNA, STYPENDIA NAUKOWE I MIEJSCA W AKADEMIKU
Link 21.09.2007 :: 12:29

MIEJSCE W AKADEMIKU LUB HSZ


 


Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów doktorantów, iż istnieje możliwość zakwaterowania w DS. „J” (dawny Hotel Asystenta) oraz w Hotelu Studenta Zaocznego UMCS. Ze względu na niewielka liczbę miejsc pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca będą mieli doktoranci: stacjonarni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby studiowanie.


Zainteresowanych proszę w pierwszej kolejności o kontakt e-mail pod adresem:


doktoranci-umcs@wp.pl


 


P O M O C   M A T E R I A L N A


 


ŚWIADCZENIA SOCJALNE


 


UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dziennych i zaocznych), KTÓRYCH MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 572 zł NETTO UPRAWNIENI SĄ  DO POMOCY MATERIALNEJ W POSTACI:


1. STYPENDIUM SOCJALNEGO,


2. STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE,


3. STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO (tylko stacjonarni)


oraz
bez względu na dochód, jeśli w wyniku zdarzeń losowych znajdą się w trudnej sytuacji życiowej, 2 razy w roku akademickim mogą się ubiegać o przyznanie zapomogi.


 


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O NIEZWŁOCZNE SKŁADANIE STOSOWNYCH WNIOSKÓW W DZIEKANATACH.


 


Doktoranci, którzy zamierzają składać wnioski o pomoc materialną powinni w pierwszej kolejności (ze względu na czas oczekiwania – nawet do 14 dni) uzyskać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (do celów stypendialnych) o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny uzyskanych w roku 2006 (wg. wzoru jaki obowiązuje do świadczeń rodzinnych).


Druki podań o przyznanie świadczeń wraz z załącznikami dostępne są w dziekanatach oraz na stronie internetowej:


www.doktoranci.umcs.lublin.pl


http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=255&mid=2&mref=19_61


 


STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE


(doktoranci stacjonarni i niestacjonarni)


 


Na I roku


Stypendia za wyniki w nauce doktorantom przyjętym na I rok studiów przyznawane będą z urzędu w oparciu o ranking przygotowany przez komisję rekrutacyjną. Doktorantom będzie przysługiwała możliwość złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium w postaci zastrzeżenia do sporządzonego rankingu.


 


Na II – IV roku


Stypendia za wyniki w nauce na latach II – IV przyznawane będą NA WNIOSEK doktoranta. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie www i w dziekanatach przed końcem września. Wnioski uwzględniać będą takie kryteria jak: średnia ocen, publikacje, udział w konferencjach, ocena postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, ocena prowadzonych zajęć oraz działalność w organizacjach doktorantów. W oparciu o złożone wnioski sporządzona zostanie lista rankingowa osób uprawnionych do stypendium.


Wstępnie szacujemy, że uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce będzie 40% najlepszych doktorantów.


 


WSZELKIE UWAGI I PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL:


doktoranci-umcs@wp.pl


 


SPRAWY PROSZĘ POTRAKTOWAĆ JAKO PILNE !


 


Paweł Pachuta


Przewodniczący


Samorządu Doktorantów UMCSSTYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
Link 16.10.2007 :: 00:38

Koleżanki i Koledzy Doktoranci !


 


STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE


Uprzejmie informuję, że JM Rektor podpisał zmiany w regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów, co umożliwi składanie wniosków o stypendia za wyniki w nauce na latach II – IV.


Na I roku studiów stypendium przyznawane jest z urzędu na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisje rekrutacyjne.


Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz instrukcja jego wypełniania znajduje się w dziekanatach oraz pod adresem www (zakladka akty prawne >> pomoc materilana):


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/wniosostyp.doc


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/instrdowniosostyp.doc


 


Termin składania wniosków upływa 7 listopada br. (środa).


 


STYPENDIA SOCJALNE


Jednocześnie przypominam, że stypendia socjalne (socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe) od miesiąca października otrzymają ci doktoranci, którzy złoża stosowne wnioski najpóźniej do dnia 31 października br.


Regulamin pomocy materialnej, wzór wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych i załączniki do wniosku znajdują się w dziekanatach oraz pod adresem www (zakladka akty prawne >> pomoc materilana):


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/wniosek.doc


 


STYPENDIA DOKTORANCKIE


Regulamin stypendiów doktoranckich (tzw. „dużych”) zostanie podpisany przez JM Rektora w najbliższych dniach, o czym Was niezwłocznie poinformujemy.


 


Aktualne informacje dotyczące wszystkich rodzajów stypendiów będą na bieżąco publikowane na stronie Samorządu Doktorantów UMCS:


www.doktoranci.umcs.lublin.pl


 


Serdecznie pozdrawiam


mgr Paweł Pachuta


Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCSINFORMACJE O STYPENDIACH DOKTORANCKICH
Link 17.10.2007 :: 10:57

Uprzejmie informujż, że JM Rektor zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich (tzw. "dużych" w min. kwocie 1044 zł). Regulamin znajduje się tutaj: http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/regstypdok.doc

Wzór wniosku o przyznanie stypendium (karta osiągnięć doktoranta) znajduje się tutaj: Akty prawne>>pomoc materialna>>wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Termin składania wniosków upływa 30 października br.


pozdrawiam
Paweł Pachuta
Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCSInformacje bieżące
Link 21.10.2007 :: 22:13

Koleżanki i Koledzy !

Przypominam Wam, że Rada Miasta Lublin przyznała doktorantom lubelskich uczelni uprawnienia do korzystania z tzw. "ulgi gminnej" (bilet jednorazowy za 1,40 zł i odpowiednio tańsze bilety okresowe). Informacje na stronie MPK:http://mpk.lublin.pl/index.php?sid=informacje&id=222

Zachęcam też do zapoznania się z artykułem dotyczącym opłat za przewody doktorskie na niektorych uczelniach: http://www.rp.pl/artykul/63826.html

Przypominam też o terminach składania podań o różnego rodzaju stypendia
:

-
socjalne (socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe) - do końca października (osoby, które złożą podania po 31.10. nie otrzymają świadczeń za miesiąc październik),
-
za wyniki w nauce - do 7 listopada,
-
doktoranckie - do 30 października.

Zachęcam także do zapoznawania się z informacjami na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów:
www.krd.org.pl

Paweł Pachuta (Przewodniczący SD UMCS)DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
Link 21.10.2007 :: 22:34

Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów doktorantów, że Uczelniany Zarząd Samorządu Doktorantów UMCS podjął decyzję o możliwości dofinansowania, z puli przeznaczonej na działalność Samorządu, następujących inicjatyw:

1. współfinansowanie udziału doktoranta w konferencji krajowej lub zagranicznej, do wniosku zawierającego uzasadnienie należy dołączyć:

- kosztorys udziału w konferencji oraz temat prezentowanego na konferencji odczytu,
- poparcie opiekuna naukowego/promotora oraz/lub kierownika studiów doktoranckich,
- decyzję dziekana o wysokości przyznanego dofinansowania,

2. finansowanie udziału doktoranta w konferencji (w przypadku gdy dziekan nie dofinansowuje udziału), należy dołączyć wymienione wyżej dokumenty, wraz z odmową finansowania wyjazdu przez dziekana - pełne finansowanie kosztów udziału w konferencji będzie przyznawane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. współfinansowanie organizacji konferencji naukowych organizowanych przez koła i organizacje naukowe doktorantów oraz przez grupy doktorantów; do wniosku należy dołączyć:

- opis konferencji zawierający m.in. planowany program konferencji oraz planowane do osiągnięcia rezultaty naukowe,
- preliminarz wydatków (koszty konferencji z podziałem na rodzaje kosztów oraz źródła finansowania kosztów),
- decyzje: dziekana, prorektora d/s Kształcenia i innych organów przyznające dofinansowanie organizacji konferencji,
- informacje o sponsorach i inne istotne informacje.

Wnioski należy składać w siedzibie Samorządu w godzinach dyżurów lub w dniu zebrań Samorządu (środa: 14-16)

Paweł Pachuta (Przewodniczący SD UMCS)Wybory Do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Link 15.12.2007 :: 01:16

Koleżanki i Koledzy Doktoranci ! 


Uprzejmie Was informujemy, że na VIII Krajowym Zjeździe Doktorantów, który odbył się w dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Łodzi, Kolega mgr Paweł Pachuta – Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCS został wybrany na drugą kadencję do Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz na stanowisko Rzecznika Praw Doktorantów (www.krd.org.pl).


Jednocześnie informujemy, że podczas ogólnopolskiego zebrania elektorów doktoranckich, które odbyło się w dniu 12 grudnia br. w Warszawie Kolega mgr Paweł Pachuta, już w pierwszej turze głosowania, wybrany został na członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, reprezentującego w niej środowisko doktorantów.


W związku ze zbliżającymi się Świętami


pragniemy złożyć całej społeczności akademickiej Uniwersytetu,


w szczególności zaś doktorantom


serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół Świąt Bożego Narodzenia


oraz życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i naukowym w Nowym 2008 Roku !  


Samorząd Doktorantów UMCSArchiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów