Dofinansowania przez Samorząd Doktoranów
Link 23.01.2008 :: 16:48
    Informujemy, że do składanych dokumentów dotyczących dofinansowania lub finansowania udziału doktoranta w konferencji krajowej lub zagranicznej, należy dołączyć kopie decyzji przyznających  dofinansowanie z innych źródeł (np. decyzję dziekana, kierownika grantu i inne).

Maksymalna kwota dofinansowania przez Samorząd Doktorantów nie może przekroczyć 800zł w przypadku wyjazdu na konferencję zagraniczną oraz 400zł w przypadku konferencji krajowej.


Samorząd Doktorantów UMCSLink 14.03.2008 :: 15:44

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 marca 2008r. zmarł doktorant I roku studium doktoranckiego matematyki UMCS

Śp. mgr Patryk Pietruczuk


Pogrzeb odbędzie się 15 marca 2008r, o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Zygmunta w Łosicach.

Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi.
Samorząd Doktorantów UMCS
Link 14.04.2008 :: 19:33

LIST OTWARTY


DO KANDYDATÓW NA REKTORA


UNIWERSYTETU MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ


na kadencję 2008 – 2012


  


Samorząd Doktorantów UMCS jako ustawowy przedstawiciel blisko tysięcznej grupy doktorantów Uniwersytetu, mając na względzie to, że studia doktoranckie są istotnym elementem rozwoju naukowego i procesu kształcenia przyszłych kadr naukowo – dydaktycznych Uczelni, zwraca się do kandydatów na Rektora z wnioskiem o ustosunkowanie się do następujących zagadnień: 


1.     Przewidywać należy, że w najbliższych latach w kształceniu uniwersyteckim coraz większą rolę odgrywać będą studia doktoranckie. Władze państwowe przewidują w perspektywie najbliższych 5 lat nawet dwukrotne zwiększenie liczby doktorantów. Ważne będzie stworzenie takiego systemu studiów doktoranckich na naszej Uczelni, który będzie zachęcał do podejmowania tych studiów przez najlepszych absolwentów szkół wyższych właśnie u nas.


Jak wyobraża Pan sobie system studiów doktoranckich na naszej Uczelni i jakie działania zamierza Pan podjąć, żeby oferta studiów doktoranckich była konkurencyjna w stosunku do oferowanych na innych uczelniach ? 


2.     W Uczelni funkcjonuje Dział Projektów i Funduszy Zewnętrznych odpowiedzialny za wspieranie jednostek organizacyjnych UMCS w pozyskiwaniu środków unijnych. Na dużych uczelniach funkcjonują systemy stypendialne dla doktorantów finansowane z tych środków. 


Jakie widzi Pan możliwości realnego zwiększenia wysokości pozyskiwanych środków unijnych na projekty realizowane przez Uczelnię, w tym w szczególności na te, które bezpośrednio dotyczą spraw studenckich i doktoranckich ? 


3.     Samorząd Doktorantów z limitu środków przeznaczonego na działalność Samorządu wydzielił 10 tys. zł na dofinansowania udziału doktorantów w konferencjach naukowych i organizacji konferencji naukowych na Uczelni. Środki te są jednak niewystarczające, pozwalają na udzielenie wsparcia ok. 30 doktorantom na 918 studiujących na Uczelni. Udział doktorantów w konferencjach i ich organizacja na Uczelni jest jednym z istotniejszych elementów podnoszenia poziomu kształcenia na studiach doktoranckich.  


Czy widzi Pan możliwość zwiększenia limitu z przeznaczeniem na wspomniane cele, a jeśli tak, to jakie środki możliwe byłyby do wygospodarowania ? 


4.     Wymiany krajowe i międzynarodowe są czynnikiem wpływającym na zdobywanie doświadczenia w innych ośrodkach akademickich, a w przypadku doktorantów mogą być ważnym elementem przenoszenia doświadczeń naukowych z innych ośrodków do naszej Uczelni. 


Jakie widzi Pan możliwości włączenia doktorantów w system wymian krajowych i międzynarodowych ? Jaki system wsparcia i zachęt możliwy jest do wdrożenia w naszej Uczelni w tym zakresie ? 


5.     Obecnie istotne jest podejmowanie i rozwijanie współpracy przez sektor nauki z sektorem gospodarki. Sektor gospodarki może być istotnym elementem wsparcia badań prowadzonych na Uczelni, w tym badań prowadzonych przez doktorantów. 


Czy i jakie widzi Pan możliwości nawiązania współpracy przez Uczelnię z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzonych prac badawczych ? 


6.     Zdarza się dość często, że zarówno studenci, jak i doktoranci mają problemy ze sfinansowaniem przez Uczelnię udziału w konferencjach naukowych i rozliczeniem delegacji związanych z udziałem w nich. Sytuacja ta jest o tyle niepokojąca, że udział w konferencjach jest jednym z istotniejszych elementów podnoszenia jakości studiów i zwiększania ich atrakcyjności. 


Jakie widzi Pan możliwości systemowego uregulowania finansowania udziału studentów i doktorantów w konferencjach naukowych ?


7. Corocznie zmniejsza się procent doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie. Sytuacja taka powoduje znaczne obniżenie atrakcyjności studiów doktoranckich na naszej Uczelni. Niepewność w kwestii możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb nie sprzyja decyzji o podejmowaniu studiów doktoranckich na UMCS. 


Czy widzi Pan jakieś możliwości systemowego rozwiązania tego problemu na naszej Uczelni ? 


8. Na Uczelni istnieje własny fundusz stypendialny. Na większości uczelni fundusze te służą wsparciu finansowemu badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów, fundowane są z nich też stypendia dla najlepszych studentów. Działania takie podnoszą atrakcyjność danej uczelni i studiów na niej. 


Jakie widzi Pan możliwości zwiększenia własnego funduszu stypendialnego i umożliwienia korzystania z niego również studentom i doktorantom ?


 


Przewodniczący


Samorządu Doktorantów UMCS


mgr Paweł Pachuta
Link 18.04.2008 :: 22:57

ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY DO KANDYDATÓW NA REKTORA


UDZIELONA PRZEZ


prof. dra hab. ANDRZEJA DĄBROWSKIEGO


Jak wyobraża Pan sobie system studiów doktoranckich na naszej Uczelni i jakie działania zamierza Pan podjąć, żeby oferta studiów doktoranckich była konkurencyjna w stosunku do oferowanych na innych uczelniach ?


1. Uważam, że w chwili obecnej Uniwersytet ma zbyt małą liczbę doktorantów. Liczba ta powinna ulec istotnemu zwiększeniu. Studia doktoranckie są wizytówką Uczelni i w dużej mierze decydują o jej wizerunku, mają także wpływ na pozycję Uczelni w rankingach. Będę dążył do poszerzenia oferty studiów doktoranckich, z których część powinna być finansowana w ramach tzw. zamawianych studiów IIIo. Formuła studiów doktoranckich powinna być dostosowana do nowych trendów w nauce, zwiększonej interdyscyplinarności, nowych zasad zdobywania wiedzy i prowadzenia badań. Badania naukowe doktorantów winny być podporządkowane potrzebie rozwijania konkretnych problemów naukowych. Doktorantom należy zapewnić co najmniej l-semestralny staż w zagranicznej uczelni partnerskiej, a część doktoratów realizować w systemie podwójnego promotorstwa Goint supervision). Należy utworzyć specjalny fundusz będący w dyspozycji rektora, w ramach którego doktoranci będą mogli uczestniczyć w konferencjach i sympozjach naukowych. Studia doktoranckie należą do tych, które powinny jak najszybciej być prowadzone w językach obcych. Na1eży także zapraszać znanych i uznanych wykładowców z uczelni zagranicznych, którzy będą prowadzili wykłady dla doktorantów.


Jakie widzi Pan możliwości realnego zwiększenia wysokości pozyskiwanych środków unijnych na projekty realizowane przez Uczelnię, w tym w szczególności na te, które bezpośrednio dotyczą spraw studenckich i doktoranckich ? 


2. Niezbędne stanie się utworzenie w pełni profesjonalnej jednostki do pozyskiwania i zarządzania funduszami pomocowymi, w tym regionalnymi i europejskimi. Takie biura istnieją w wielu polskich uczelniach i skutecznie potrafią zdobywać środki finansowe. Otwierane są kolejne konkursy w Programie Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Największy program operacyjny Unii Europejskiej współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny to ponad 11 mld euro. W priorytecie Szkolnictwo Wyższe i Nauka to kwota blisko 1 mld euro. Uniwersytet nasz pojawiającą się szansę wykorzystuje w niewielkim stopniu. Należy tę sytuację szybko zmienić. Samorządy studenckie i doktoranckie także mogą składać wnioski o granty dotyczące ich spraw, Uczelnia musi jednak zapewnić im fachową pomoc w tych działaniach. W obecnie realizowanym programie Lublin Miastem Wiedzy biznes deklaruje chęć współfinansowania - wraz z samorządami - studiów doktoranckich o określonym profilu, zgodnym z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.


Czy widzi Pan możliwość zwiększenia limitu z przeznaczeniem na wspomniane cele (dofinansowanie udziału doktorantów w konferencjach), a jeśli tak, to jakie środki możliwe byłyby do wygospodarowania ? 


3. Należy utworzyć pulę finansową będącą w dyspozycji rektora, z której będą opłacane udziały doktorantów w konferencjach. Natomiast przy organizowaniu konferencji naukowych na Uczelni skutecznym sposobem pozyskiwania środków jest korzystanie z funduszy uzyskiwanych od sponsorów zewnętrznych, w zamian za reklamowanie ich działalności. Uważam również, że w interesie poszczególnych Wydziałów leży współfinansowanie konferencji naukowych i udział w nich doktorantów. Suma o której mowa powinna być zwiększona co najmniej 10-krotnie.


Jakie widzi Pan możliwości włączenia doktorantów w system wymian krajowych i międzynarodowych ? Jaki system wsparcia i zachęt możliwy jest do wdrożenia w naszej Uczelni w tym zakresie ? 


4. Doktoranci, jako studenci IIIo objęci są programem wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Uniwersytet posiada dużą liczbę podpisanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi, które nie są w pełnym stopniu wykorzystywane. Inna możliwość to włączenie doktorantów w system wymiany krajowej i zagranicznej przez wykorzystanie osobistych kontaktów promotorów, a także utworzenie specjalnej puli przeznaczonej na ten cel. Kolejna możliwość otworzy się po uruchomieniu studiów doktoranckich w językach obcych. Integralną częścią studiów In° powinny być staże w zagranicznych placówkach naukowych oraz możliwość równoczesnego otrzymywania stopnia doktora w jednostce macierzystej i zagranicznej.


Czy i jakie widzi Pan możliwości nawiązania współpracy przez Uczelnię z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzonych prac badawczych ? 


5. Zarówno miasto jak i samorządy terytorialne są otwarte na włączenie Uczelni, a tym samym doktorantów w badania na rzecz środowiska (nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne). Warunkiem tego jest realizowanie tematów, których wyniki mogą być wdrożone w praktyce. Niektóre zakłady pracy są zainteresowane tym, by ich pracownicy odbywali tzw. profilowane studia doktoranckie i są gotowe za nie płacić. Znane mi są przypadki realizacji tego typu studiów na naszej Uczelni. Promocja medialna propozycji tematów prac doktorskich może znacząco przyczynić się do włączenia doktorantów w prace badawcze na rzecz miasta i regionu.


Jakie widzi Pan możliwości systemowego uregulowania finansowania udziału studentów i doktorantów w konferencjach naukowych ?


6. Należy stworzyć pulę finansową będącą w dyspozycji rektora, z której będą opłacane udziały doktorantów w konferencjach i sympozjach naukowych .


Czy widzi Pan jakieś możliwości systemowego rozwiązania tego problemu (zmniejszającej się liczby stypendiów doktoranckich) na naszej Uczelni ?


7. Prawo o szkolnictwie wyższym traktuje studia doktoranckie jako trzeci etap kształcenia, dając doktorantom uprawnienia studenckie. Jednym z tych uprawnień jest prawo do pomocy materialnej. Dla właściwego funkcjonowania omawianych studiów na naszej Uczelni należy jak najszybciej opracować szczegółowe zasady - w tym prawa i obowiązki wynikające ze statusu studenta - ale też młodego pracownika nauki, którym jest doktorant. Umożliwi to likwidację bądź ograniczenie problemów, które wynikają z różnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych. Brak przepisów powoduje, że w wielu przypadkach prawa doktorantów nie są właściwie respektowane. Proponowane działania, opracowane wspólnie z Samorządem Doktorantów UMCS, powinny zapewnić systemowe rozwiązania dotyczące stypendiów dla doktorantów.


Jakie widzi Pan możliwości zwiększenia własnego funduszu stypendialnego i umożliwienia korzystania z niego również studentom i doktorantom ?


8. Statut UMCS w § 93 p. 5 przewiduje, że w Uniwersytecie można tworzyć własny fundusz stypendialny. Problem jednak tkwi w tym, że utworzenie tego funduszu związane jest z wynikiem działalności finansowej Uczelni. Może on być utworzony w sytuacji, kiedy Uczelnia osiąga zysk. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów z tego funduszu określa rektor w regulaminie zaopiniowanym przez Senat. W obecnej kadencji, wobec złej sytuacji finansowej UMCS, własny fundusz stypendialny nie występuje. Stypendia dla doktorantów będą częściowo gwarantowane przez Uczelnię, część stypendiów będzie uzyskiwana w ramach EFS oraz we współpracy z samorządami różnego szczebla. Po poprawie sytuacji finansowej Uczelni należy przywrócić fundusz stypendialny.


                           prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

Link 19.04.2008 :: 18:17

ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY DO KANDYDATÓW NA REKTORA


UDZIELONA PRZEZ


prof. dra hab. WIESŁAWA KAMIŃSKIEGO


 Jak wyobraża Pan sobie system studiów doktoranckich na naszej Uczelni i jakie działania zamierza Pan podjąć, żeby oferta studiów doktoranckich była konkurencyjna w stosunku do oferowanych na innych uczelniach ?


1.Studia doktoranckie są III stopniem kształcenia i nie ulega wątpliwości, że właśnie na uczelniach o potencjale naukowym i kadrowym takim, jaki reprezentuje nasz uniwersytet spoczywa obowiązek ich prowadzenia i rozwijania. Wprowadzone w latach 2006-2007 akty wykonawcze (regulamin studiów i regulamin organizacyjny, regulacje szczegółowe na poszczególnych wydziałach, regulaminy przydzielania stypendiów doktoranckich) stworzyły ogólne ramy funkcjonowania tych studiów w nowym otoczeniu prawnym. W chwili obecnej najważniejszą kwestią jest przygotowanie dobrych, opartych na włączeniu doktorantów do badań planów takich studiów. Ważnym elementem powinno być również ich zaangażowanie w proces dydaktyczny na uczelni w odpowiednim zakresie. Tak więc jednym z podstawowych elementów konkurencyjności powinna być jakość oferowanych przez poszczególne wydziały studiów. Drugim istotnym są warunki studiowania, przede wszystkim odpowiednia liczba stypendiów doktoranckich. W tej chwili podstawowym źródłem finansowania jest dotacja budżetowa, z której opłacany jest także proces dydaktyczny na tych studiach. Wydziały decydują o wielkości środków przeznaczanych na stypendia. Oznacza to jednak, że znaczne rozszerzenie oferty kształcenia na tym poziomie musi być wsparte środkami uzyskiwanymi w różnych programach dodatkowych. Proponowane zmiany na szczeblu ogólnopaństwowym w wielkości środków na projekty badawcze, a także duże środki w programach Kapitał Ludzki (4,5 mld euro) stwarzają szanse, które musimy wykorzystać.


Jakie widzi Pan możliwości realnego zwiększenia wysokości pozyskiwanych środków unijnych na projekty realizowane przez Uczelnię, w tym w szczególności na te, które bezpośrednio dotyczą spraw studenckich i doktoranckich ? 


2.W chwili obecnej na naszej uczelni sięgamy również do środków z funduszy europejskich na studia doktoranckie (kilkadziesiąt stypendiów). W programie regionalnym są przewidziane obecnie środki dla około 200 doktorantów. Deklaruję działania zarówno Działu Projektów i Funduszy Zewnętrznych jaki i bezpośrednie władz rektorskich dla pozyskiwania środków z takich źródeł.


Czy widzi Pan możliwość zwiększenia limitu z przeznaczeniem na wspomniane cele (dofinansowanie udziału doktorantów w konferencjach), a jeśli tak, to jakie środki możliwe byłyby do wygospodarowania ? 


3.W tym roku Samorząd Doktorantów otrzymał środki na swoją działalność po raz kolejny (35 000 zł) . Zdaje sobie sprawę, że nie były one wystarczające w porównaniu z potrzebami. W miarę poprawy budżetu uczelni mogą one wzrosnąć i na dyskusję o wielkości tego zwiększenia jestem otwarty. Chciałbym jednak podkreślić, doceniając wydzielenie funduszu konferencyjnego przez Samorząd, że zawsze będzie to raczej symboliczne wsparcie procesu swojego kształcenia przez doktorantów. Udział w konferencjach i organizacji takich konferencji powinny być podstawowym elementem procesu dydaktycznego na studiach doktoranckich i być finansowane w ich ramach. Dodam, że pewne środki na wsparcie uczestnictwa doktorantów w konferencjach przeznaczają dziekani lub dyrektorzy instytutów. Oczywiście takie fundusze są zazwyczaj elementem budżetu grantów promotorskich.


Jakie widzi Pan możliwości włączenia doktorantów w system wymian krajowych i międzynarodowych ? Jaki system wsparcia i zachęt możliwy jest do wdrożenia w naszej Uczelni w tym zakresie ? 


4.Nie widzę żadnych przeszkód, by doktoranci korzystali z programów mobilności studiów, sąjuż zresztą osoby, które w tym roku wyjechały na semestr i nawet przedłużyły pobyt za granicą na kolejny semestr. Istotną trudność stwarza obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale można ja pokonać realizując np. zajęcia tylko w jednym semestrze, a nawet w mniejszym wymiarze lub podczas wakacyjnych zjazdów studiów niestacjonamych. Udział w programach wymiany ułatwia też mniej obciążający godzinowo program studiów doktoranckich niż studiów I czy II stopnia.


Czy i jakie widzi Pan możliwości nawiązania współpracy przez Uczelnię z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzonych prac badawczych ? 


5.W przygotowanym projekcie zarządzania strategicznego jednym z zadań jest powołanie uniwersyteckiego centrum badań naukowych dla otoczenia gospodarczego i społecznego. Zadaniem centrum byłoby tworzenie i rozwijanie relacji uczelni z przedsiębiorstwami i instytucjami zainteresowanymi badaniami prowadzonymi nie tylko przez pracowników, ale także przez studentów i doktorantów (z jednej strony potrzebne jest stworzenie banku zleceń, z drugiej informowanie o kierunkach i efektach badań już prowadzonych na uczelni), oraz pozyskiwanie środków na finansowanie badań.


Jakie widzi Pan możliwości systemowego uregulowania finansowania udziału studentów i doktorantów w konferencjach naukowych ?


6.O finansowaniu udziału doktorantów w konferencjach naukowych była już wyżej mowa. Udział studentów jest finansowany (w miarę możliwości) przez dziekanów i dyrektorów instytutów, mogą się również ubiegać o dofinansowanie, uczestnicząc w konkursach grantowych organizowanych przez samorząd studentów. Być może warto rozważyć, czy podobnych konkursów nie powinien organizować samorząd doktorantów. Na marginesie dodam, że konferencji organizuje się bardzo dużo, w pewnych dziedzinach nawet za dużo, niekiedy też ma się wrażenie, że organizatorzy chcą po prostu na nich zarobić, dlatego za każdym razem konieczna jest wstępna merytoryczna ocena celowości wyjazdu. Inną sprawą są kłopoty z rozliczaniem środków przeznaczonych na udział w konferencjach. Zasady rozliczania delegacji są ściśle określone i - niestety ­odnoszone od pracowników. Musimy jednak w takiej sytuacji stosować pragmatyczne reguły rozliczeń.


Czy widzi Pan jakieś możliwości systemowego rozwiązania tego problemu (zmniejszającej się liczby stypendiów doktoranckich) na naszej Uczelni ?


7.Podnoszone problemy dotyczą kwestii, które zostały już podniesione w poprzednich pytaniach. Powtórzę: system stypendialny wymaga rozwiązań całościowych, i to na szczeblu krajowym. Problemy z finansowaniem tych studiów występują na wszystkich uczelniach. Nadzieję na poprawę możemy wiązać z proponowanymi ministerialnymi planami zmiany finansowania nauki oraz zapowiadanymi środkami z funduszy europejskich kierowanymi na wspieranie studiów doktoranckich. Jak już pisałem, uczelnia aktywnie o nie będzie zabiegać.


Jakie widzi Pan możliwości zwiększenia własnego funduszu stypendialnego i umożliwienia korzystania z niego również studentom i doktorantom ?


8.Fundusz stypendialny może być jedynie tworzony z własnych przychodów uczelni (źródła pozabudżetowe). W chwili obecnej wielkość funduszu jest minimalna i wobec strukturalnej nierównowagi budżetu nie ma możliwości zasilania go ze środków własnych. Można natomiast rozwinąć nową akcję zaangażowania w tworzenie go sponsorów, w tym absolwentów i firmy przez nich prowadzone lub takie, w których zajmują wysokie stanowiska. Ostatnio szczegółowy projekt takich działań został opracowany przez żonę współpracującego z Wydziałem Prawa i Administracji Sędziego Marshall (USA), specjalistkę w dziedzinie "fundraising", i jako konkretny projekt przedstawiony władzom UMCS. Zamierzam z tych doświadczeń skorzystać.                            prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
Link 19.04.2008 :: 18:23

S P O T K A N I A  Z  K A N D Y D A T A M I  N A  R E K T O R A  U M C S


Uprzejmie Was informuję, że:
1. w dniu 21 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Auli Uniwersyteckiej (Wydział Prawa i Administracji) odbędzie się DEBATA KANDYDATÓW NA REKTORA;
2. w dniu 22 kwietnia (wtorek) o godzinie 17:00 w Auli A - Budynek Dużej Chemii odbędzie się SPOTKANIE KANDYDATA NA REKTORA - prof. dra hab. Andrzeja DĄBROWSKIEGO ze studentami i doktorantami, inicjatorem spotkania jest Pan Profesor pragnący poznać poglądy studentów i doktorantów;
3. w dniu 23 kwietnia (środa) o godzinie 15:30 w auli I Instytutu Fizyki (wejście od ul. Radziszewskiego) odbędzie się SPOTKANIE KANDYDATA NA REKTORA - prof. dra hab. Wiesława KAMIŃSKIEGO ze studentami i doktorantami.


Z pewnością nie jest konieczne podkreślanie wagi tych spotkań dla naszego środowiska


PROSZĘ WAS O WZIĘCIE UDZIAŁU W W/W SPOTKANIACH.


JEŚLI MY SAMI NIE WYKAŻEMY ZAINTERESOWANIA NASZYMI SPRAWAMI, TO NIE LICZMY NA ZAINTERESOWANIE NIMI INNYCH.


PROSZĘ O POINFORMOWANIE WSZYSTKICH ZNAJOMYCH DOKTORANTÓW O SPOTKANIACH I ZACHĘCENIE DO AKTYWNEGO W NICH UCZESTNICZENIA !!! Wstęp wolny !!!


Licząc na Wasza obecność, serdecznie pozdrawiam
Paweł Pachuta
Przewodniczący
Samorządu Doktorantów UMCS


Zachęcam do zapoznania się z programami wyborczymi kandydatów na rektora UMCS:


prof. dra hab. Andrzeja Dąbrowskiego


http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=2677


prof. dra hab. Wiesława A. Kamińskiego


http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=2676TERMINY SKŁADANIA PODAŃ O STYPENDIA
Link 18.08.2008 :: 08:26

Koleżanki i Koledzy !


      Uprzejmie przypominam, iż począwszy od 1 czerwca br. można już składać podania o przyznanie stypendium socjalnego, na wyżywienie i mieszkaniowego na rok akademicki 2008/2009.


     Osoby, które złożą podania o świadczenia socjalne najpóźniej do dnia 25 września br. otrzymają wypłatę świadczeń już w październiku. Wnioski złozone po tym terminie będą rozpatrywane w październiku, a w kolejnych miesiącach na bieżąco.

     Podania o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składać można do 30 października br., a podania o stypendium doktoranckie do 20 września br.


    Obsługą wnioskow o świadczenia socjalne zajmują się właściwe dziekanaty, a wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce i doktoranckich kierownicy studiów doktoranckich.


Wzory wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Akty prawne" - pomoc materialna oraz w dziekanatach.


Przewodniczący SD UMCS


Paweł PachutaArchiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów