DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 2008/2009
Link 27.02.2009 :: 07:55
  Uprzejmie przypominamy Koleżankom i Kolegom doktorantom, że Uczelniany Zarząd Samorządu Doktorantów UMCS dzięki podjętym oszczędnościom wygospodarował skromną pulę środków z budżetu przyznanego na pokrycie kosztów działalności Samorządu i zdecydował o możliwości dofinansowania z niej następujących inicjatyw:

1. WSPÓŁFINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTA w konferencji krajowej lub zagranicznej, do wniosku zawierającego uzasadnienie należy dołączyć:
- ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTA W KONFERENCJI**,
- poparcie opiekuna naukowego/promotora oraz/lub kierownika studiów doktoranckich,
- kopie decyzji dyrektora instytutu, dziekana, prorektora, kierownika grantu itd. o wysokości przyznanego dofinansowania (bądź jego braku), deklarację dotyczącą kosztów pokrywanych we własnym zakresie

2. FINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTA w konferencji (w przypadku gdy dziekan lub inny organ uczelni nie dofinansowuje udziału), należy dołączyć wymienione wyżej dokumenty, wraz z odmową finansowania wyjazdu oraz deklarację dotyczącą kosztów pokrywanych we własnym zakresie - pełne finansowanie kosztów udziału w konferencji będzie przyznawane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.


3. WSPÓŁFINANSOWANIE ORGANIZACJI KONFERENCJI naukowych organizowanych przez koła i organizacje naukowe doktorantów oraz przez grupy doktorantów - do wniosku należy dołączyć:
- ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI KONFERENCJI**,
- opis konferencji zawierający m.in. planowany program konferencji oraz planowane do osiągnięcia rezultaty naukowe,
- preliminarz wydatków (koszty konferencji z podziałem na rodzaje kosztów oraz źródła finansowania kosztów),
- decyzje: dziekana, prorektora d/s Kształcenia i innych organów przyznające dofinansowanie organizacji konferencji,
- informacje o sponsorach i inne istotne informacje.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
- udział w konferencji KRAJOWEJ - maksymalnie 400 zł,
- udział w konferencji ZAGRANICZNEJ - maksymalnie 800 zł,
- organizacja konferencji - maksymalnie 1500 zł
 **WZORY W/W ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:
 „Informacje praktyczne” >>> „Wnioski o dofinansowanie”


Ze względu na bardzo ograniczoną pulę środków będących w dyspozycji z przeznaczeniem na dofinansowania, konieczne jest zawsze zwrócenie się z wnioskiem w pierwszej kolejności do: dyrektora instytutu, dziekana, prorektora, kierownika grantu itp.
Posiadamy środki pozwalające na przyznanie dofinansowania zaledwie około 30-40 doktorantom, w związku z tym proszę o wyrozumiałość i potraktowanie dofinansowań samorządu jako „ostatniej deski ratunku”.  Wnioski należy składać w: siedzibie Samorządu lub na portierni budynku, w którym znajduje się siedziba Samorządu, pocztą lub za pośrednictwem Kancelarii UMCS. Wnioski można też składać na recepcji Domu Studenta Zaocznego (budynek powyżej stacji CPN przy ul. Głębokiej), w teczce/kopercie zaadresowanej na Przewodniczącego SD - Pawła Pachutę.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE:
- udział w konferencji krajowej - co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem,
- udział w konferencji zagranicznej - co najmniej 21 dni przed planowanym wyjazdem,
- organizacja konferencji - co najmniej na 1,5 miesiąca przed planowaną konferencją.


W CIĄGU 14 DNI OD POWROTU Z KONFERENCJI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ KRÓTKIE SPRAWOZDANIE, DO KTÓREGO TRZEBA DOŁĄCZYĆ: 1) KPIĘ PROGRAMU KONFERENCJI (z ujętym w nim wystąpieniem doktoranta), 2) informację o tym, czy wystąpienie będzie publikowane (i gdzie), 3) kopię rozliczenia kosztów udziału w konferencji. Osobom, które nie dokonają rozliczenia wyjazdu zgodnie z powyższymi zasadami nie będzie przyznawane dofinansowanie w przyszłości, a także może zostać wstrzymany zwrot kosztów wyjazdu.


Przypominamy jednocześnie, że rozliczenie kosztów wyjazdu (delegacja), zgodnie z rozporządzeniem MPS powinno być dokonane w terminie 14 dni od zakończenia podróży.


pozdrawiam
Paweł Pachuta (Przewodniczący SD UMCS)W Y B O R Y
Link 24.04.2009 :: 12:46
WYBORY DO SAMORZĄDÓW WYDZIAŁOWYCH NA KADENCJĘ 2009-2011

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 1/2009
Przewodniczącego Samorządu Doktorantów UMCS
z dnia 20 kwietnia 2009 roku
w sprawie zarządzenia wyborów do wydziałowych rad samorządu doktorantów oraz terminarza czynności wyborczych

Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS w związku z art. 17a ust. 1 Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS,
zarządzam co następuje:
§ 1
Zarządzam wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów (WRSD) na kadencję 2009 – 2011 na wszystkich wydziałach UMCS.
§ 2
1. Wszystkie czynności wyborcze zakończone powinny być do dnia 15 czerwca 2009 r.
2. Kadencja dotychczasowych organów Samorządu Doktorantów kończy się 30 września 2009 r., a kadencja wybranych w wyniku wyborów, o których mowa w § 1 rozpoczyna się 1 października 2009 r.
§ 3
Ustalam termin rozpoczęcia procedur wyborczych na dzień 24 kwietnia 2009 roku.
§ 4
1. Ustalam następujące ostateczne terminy dokonania poszczególnych czynności wyborczych:
1) powołanie przez Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów Wydziałowych Komisji Wyborczych SD (WKWSD) – do dnia 4 maja 2009 r.,
2) podjęcie przez Wydziałowe Komisje Wyborcze uchwał o zarządzeniu wyborów na poszczególnych latach każdego studium doktoranckiego lub na danym kierunku i ustaleniu terminu wyborów oraz kalendarzu wyborczym – do dnia 8 maja 2009 r.,
3) ogłoszenie przez WKWSD kalendarzy wyborczych – najpóźniej na 14 dni przed dniem zebrania wyborczego – do dnia 11 maja 2009 r.,
4) rozpoczęcie odbywania zebrań wyborczych – od dnia 21 maja 2009 r.,
5) zakończenie odbywania zebrań wyborczych – do dnia 15 czerwca 2009 r.
- informacje o wykonaniu w/w czynności wyborczych należy przekazać niezwłocznie drogą elektroniczną do Uczelnianego Samorządu Doktorantów, na adres: doktoranci-umcs@wp.pl
2. Najpóźniej na 10 dni przed terminem zebrania wyborczego WKWSD przekazuje kalendarz wyborczy do Uczelnianej Komisji Wyborczej SD oraz Uczelnianego Samorządu Doktorantów.
3. Informacje o wynikach wyborów zawierające dane wybranych członków WRSD, w tym: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz adres e-mail i numer telefonu; przekazać należy drogą elektroniczną najpóźniej w dniu następującym po dniu zebrania wyborczego na adres Uczelnianego Samorządu Doktorantów: doktoranci-umcs@wp.pl
§ 5
1. Pierwsze zebrania Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów wybranych w wyborach, o których mowa w § 1 zwołują przewodniczący WKWSD do dnia 17 czerwca 2009 r.
2. Zebranie informacyjno-szkoleniowe wszystkich WRSD zorganizuje przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCS w terminie pomiędzy 18 a 23 czerwca 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Samorządu Doktorantów UMCS
mgr Paweł PachutaSPOTKANIE DOKTORANTÓW z prof. Jerzym BŁAŻEJOWSKIM
Link 18.05.2009 :: 23:15
Rektor UMCS
oraz
Samorząd Doktorantów UMCS

serdecznie zapraszają
D O K T O R A N T Ó W
oraz wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej

na spotkanie z prof. Jerzym Błażejowskim
Przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

na temat  "Przyszłość studiów doktoranckich w Polsce"
oraz "Reguły kształcenia na studiach III stopnia"

Piątek, 22 maja br.
godzina 11:00
Sala Senatu UMCS (Rektorat, XV piętro)

Pawel Pachuta
Przewodniczacy SD UMCS

ZEBRANIE WYBORCZE RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU
Link 16.06.2009 :: 00:05
UPRZEJMIE INFORMUJĘ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH,

ŻE W DNIU
24 czerwca 2009 roku
O GODZINIE 13:00


ODBĘDZIE SIĘ
ZEBRANIE WYBORCZE RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
celem Zebrania Wyborczego jest wybór 9 elektorów, którzy jesienią wezmą udział w ogólnopolskim zebraniu wyborczym doktorantów mającym na celu wyłonienie 2 przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy doktoranci; kandydatury będą zgłaszane na zebraniu.

Po Zebraniu Wyborczym (ok. 13:30) odbędzie się
ROBOCZE POSIEDZENIE
RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

a następnie (ok. 14) SPOTKANIE INFORMACYJNE
NOWOWYBRANYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDÓW WYDZIAŁOWYCH.

Członków nowowybranych Rad Wydziałowych Samorządu Doktorantów ZE WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW proszę o obecność począwszy od godziny 13:00;
całość zebrań powinna się zakończyć do godziny 15:00.

Miejsce wszystkich w/w spotkań zostanie podane w terminie późniejszym !

Paweł Pachuta
Przewodniczący
Samorządu Doktorantów UMCS


Miejsce zebrań
Link 21.06.2009 :: 23:40
Zaplanowane na dzień 24 czerwca br. zebrania odbędą się o godzinie 13:00
w sali 103 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS (I piętro)

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA
Link 12.09.2009 :: 00:29
Koleżanki i Koledzy Doktoranci !

Samorząd Doktorantów UMCS uprzejmie przypomina, że terminy składania wniosków o poszczególne rodzaje stypendiów dla doktorantów są następujące:

STYPENDIUM DOKTORANCKIE (tzw. "dziekańskie"-1044 zł)
- do dnia 20 września,
wnioski należy składać u kierownika studiów doktoranckich.

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
- do dnia 30 października,
wnioski należy składać do wydziałowych komisji stypendialnych za pośrednictwem kierowników studiów doktoranckich.
Doktoranci I roku studiów otrzymują stypendia za wyniki w nauce z urzędu (bez składania wniosku) w oparciu o ranking przygotowany przez komisje rekrutacyjne.

STYPENDIA SOCJALNE (socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe)
- przysługują od miesiąca, w którym wpłynął kompeltny wniosek o ich przyznanie,
- osoby, które złożą wnioski do 10 października wypłatę świadczeń otrzymają w listopadzie z wyrównaniem za październik,
- osoby, które złożą wnioski po 10 października wypłatę świadczeń otrzymają w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANATACH WYDZIAŁÓW
(dziekanaty mają obowiązek ich przyjmowania już w miesiącu wrześniu).

STAWKI STYPENDIÓW SOCJALNYCH ZOSTANĄ USTALONE W PAŹDZIERNIKU, A STAWKI STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE W LISTOPADZIE.


Ze względu na znaczące obniżenie poziomu dotacji ministerialnej na pomoc materialną zmianie - w porównaniu do roku ubiegłego - ulegną zarówno progi stypendialne, jak i wysokość stypendiów (spadek o ok. 20 %).
Procent uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce nie będzie przekraczał 15 % doktorantów.

Regulaminy i wzory wniosków znajdują się w zakładce "Akty prawne",
dodatkowa uchwała UOKSD doprecyzowująca tryb postępowania o przyznanie stypendium naukowego:
Uchwała UOKSD UMCS nr 2/2007/2008 w sprawie
określenia szczegółowych zasad postępowania w sprawie o przyznanie stypendiów za
wyniki w nauce dla doktorantów.


Paweł Pachuta
Przewodniczący
Samorządu Doktorantów UMCS


UWAGA SAMORZĄDY WYDZIAŁOWE DOKTORANTÓW
Link 20.10.2009 :: 23:37
Wydziałowe Rady
Samorzadu Doktorantów UMCS
(wszystkie)
w/m

Uprzejmie informuję,iż w dniu 27.10.2009 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Senatu UMCS (Rektorat, XV pietro) odbedzie się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Uczelnianej Samorzadu Doktorantów UMCS (w przypadku ewentualnej zmiany miejsca posiedzenia przekazane zostaną stosowne informacje).
W zwiazku z powyższym proszę o wybór przedstawicieli Waszej Rady Wydziałowej według klucza z załacznika do niniejszego pisma. Wyboru dokonuje WRSD sposród doktorantów danego kierunku studiów doktoranckich. Na posiedzenie w dniu 27.10.2009 r. proszę o zabranie stosownej uchwały WRSD celem okazania jej Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Na pierwszym posiedzeniu Rady Uczelnianej zostanie wyłonione jej Prezydium oraz Uczelniany Zarzad Samorzadu Doktorantów (organ wykonawczy samorzadu). Proszę także o wyznaczenie z każdej Rady Wydziałowej jednego przedstawiciela, który reprezentowałby wydział w Uczelnianym Zarzadzie Samorzadu Doktorantów. W tym przypadku także należy zabrać na posiedzenie w dniu 27.10.2009 r. stosowną uchwałę.

Uczelniana Komisja Wyborcza
Samorzadu Doktorantów UMCS
/-/ mgr Agnieszka Szczekala

Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów