Zaproszenie!!!
Link 08.02.2011 :: 17:30
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt.: „Procedury parlamentarne związane z integracją europejską”
3-4 marca 2011 r., Lublin


Mamy zaszczyt zaprosić Doktorantów kierunków humanistycznych (w tym głównie prawo, politologia, stosunki międzynarodowe) na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: "Procedury parlamentarne związane z integracją europejską", która odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dniach 3-4 marca 2011r.

Celem proponowanej Konferencji - współorganizowanej przez Samorząd Doktorantów UMCS - jest podjęcie dyskusji, wymiana poglądów oraz rozwinięcie współpracy naukowej środowisk studentów i doktorantów wywodzących się z europejskich ośrodków akademickich.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:
- procedury parlamentarne związane z integracją europejską, zwłaszcza w kontekście zmian wywołanych wejściem w życie Traktatu z Lizbony,
- proces integracji europejskiej a system prawny państwa członkowskiego
- teraźniejszość i przyszłość,
- proces legislacyjny w przestrzeni europejskiej,
- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a proces integracji europejskiej.

Zgłoszenia (wypełnione formularze zgłoszeniowe) oraz abstrakt wystąpienia wraz ze skanem pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora prosimy przysyłać do dnia 15 lutego 2011 r. na adres email: mk@sknp.umcs.lublin.pl. Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane poinformujemy drogą mailową najpóźniej w dniu 17 lutego. Gwarantujemy publikację najlepszych prac w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie. Wpłat należy dokonać do dnia 21 lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdziecie w poniższych załącznikach.


Załączniki:
1. Zaproszenie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Wymogi dotyczące abstraktuSamorząd DoktorantówLink 12.02.2011 :: 18:58

Samorząd i Społeczność Doktorantów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim smutkiem i żalem żegna

Metropolitę Lubelskiego
Jego Ekscelencję Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Wielkiego Patriotę, Wybitnego Profesora, Człowieka dialogu
jedną z najwybitniejszych osobowości Lubelszczyzny.

Rodzinie, Współpracownikom i Przyjaciołom
pragniemy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia.

 Link 27.02.2011 :: 00:27


IV BAL DOKTORANTA!!!
Link 16.04.2011 :: 15:01Samorząd Doktorantów


WAŻNE
Link 16.04.2011 :: 15:09
Informujemy, że od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maja 2011 r. odbywa się rejestracja uczestników Studiów Doktoranckich chętnych do wzięcia udziału w programie MOST na semestr zimowy lub na cały rok akademicki 2011/2012.

Szczegóły:
Samorząd Doktorantów


Życzenia
Link 23.04.2011 :: 19:51

Pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół.

Życzy
Samorząd Doktorantów

ZAPROSZENIE
Link 15.06.2011 :: 13:43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Samorząd Doktorantów UMCS


zaprasza do udziału

w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
 „Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia”

Lublin, 23.09.2011 r.

Patronat honorowy JM Rektor UMCS
Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

Komitet naukowy
 
Prof. dr hab. Ryszard Bera, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Profesor nadzwyczajny UMCS
Prof. dr hab. Maria Chodkowska, Kierownik Zakładu Socjopedagogiki Specjalnej, Profesor zwyczajny UMCS
Prof. dr hab. Janusz Kirenko, Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Kierownik Zakładu Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Profesor zwyczajny UMCS
Prof. dr hab. Andrzej Węgliński, Profesor nadzwyczajny UMCS

Komitet organizacyjny

mgr Magdalena Boczkowska   
mgr Anna Gagat-Matuła
mgr Ewelina Tymoszuk
mgr Patrycja Zielińska

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie proces szeroko pojętego wychowania, działań profilaktycznych a także terapii. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz podjęcie dyskusji w obrębie kontrowersyjnych kwestii.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni z całej Polski.  Zaproszenie kierowane jest także do nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli władz oświatowych, organów administracji publicznej oraz osób reprezentujących organizacje i instytucje wychowawcze, pomocowe, wspierające i zapobiegawcze, a w szczególności: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki oświatowe i inne. Ponadto zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną tematyką. Wynikiem spotkania będzie wydanie publikacji poruszającej omawiane podczas konferencji zagadnienia. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


UWAGA DOKTORANCI – ZNIŻKI PKP
Link 15.06.2011 :: 13:53

W wyniku poprawek Senatu przyjętych przez Sejm, od 1.01.2012 r. doktorantom do ukończenia 35 r.ż. będzie przysługiwała ulga w wysokości 51 % na przejazdy środkami transportu kolejowego (PKP-bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (PKS-na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom.

Nie zmieniła się natomiast regulacja dotycząca ulg na przejazdy komunikacją miejską – tu nadal decyzje podejmowały będą jednostki samorządu terytorialnego.


Zmiany w stypendiach przysługujących doktorantom
Link 06.09.2011 :: 21:29


I.    Stypendium dla najlepszych doktorantów (za wyniki w nauce)

Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na zasadach dotychczasowego stypendium za wyniki w nauce, czyli może być przyznane:
1)    na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
2)    na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a)    uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
b)    wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
c)    podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Ogólne zasady tworzenia listy rankingowej, na podstawie której przyznawane są stypendia na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich są określone są w ogólnouniwersyteckim REGULAMINIE USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ. Natomiast szczegółowe kryteria - ustalone są w regulaminach uchwalonych przez Wydziałowe Komisje Stypendialne Doktorantów poszczególnych wydziałów. Określone w nich są przede wszystkim ilości punktów jakie można uzyskać za poszczególne formy aktywności naukowej (publikacje, udział w konferencjach itd.). Z treścią regulaminów można się zapoznać w dziekanatach wydziałów.
Wnioski o stypendium dla najlepszego doktoranta dostępne są na stronie internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim dziekanacie do końca października.

II.    Stypendium socjalne

Jednolite stypendium socjalne zastąpiło dotychczasowe stypendia socjalne, mieszkaniowe oraz na wyżywienie. W związku z tym stanowi niejako ich sumę. Dlatego też, przyznając stypendium socjalne Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów uwzględnia całościowo sytuację doktoranta. Co za tym idzie – może  być ono wyższe od dotychczasowego „stypendium socjalnego”. Przyznawane jest ono na wniosek doktoranta od miesiąca, w którym zostało ono złożone. Ponieważ do stypendium socjalnego dla doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy o stypendium dla studentów – w celu uzyskania bliższych informacji odsyłamy do strony Działu obsługi Studenta, gdzie pod linkiem:   http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=6410UOKSD UMCSUWAGA
Link 06.09.2011 :: 21:37
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. Terminy ich wynoszą odpowiednio:
Regulaminy i wzory wniosków znajdują się w zakładce "Akty prawne".

Samorząd Doktorantów


STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW!!!
Link 27.09.2011 :: 10:25

Stypendia rektora dla doktorantów 
(dawne stypendium naukowe) przyznawane są na wniosek doktoranta. Uwzględniane są takie osiągnięcia jak: średnia ocen, praca dydaktyczna, postępy w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, publikacje, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, działalność na rzecz Uczelni.

Szczegółowe zasady punktacji ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów - informacje można uzyskać w dziekanacie, u kierowników studiów doktoranckich i w Wydziałowym Samorządzie Doktorantów.


W przypadku doktorantów przyjętych na I rok studiów uwzględnia się średnią ocen ze studiów (ze studiów, których dyplom stanowił podstawę przyjęcia na studia doktoranckie), dotychczasową działalność naukową i wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Zasady punktacji osiągnięć doktoranta ustalają Wydziałowe Komisje Stypendialne Doktorantów.

Wzór wniosku:
Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Link 04.10.2011 :: 14:48


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na najlepszą pracę pisemną związaną z polityką rozwoju pt. „Strategicznie dla rozwoju”.

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:
     1. Skuteczna i efektywna polityka rozwoju - studium przypadku;
     2. Planowanie społeczno-gospodarcze i przestrzenne – zintegrowane podejście.

Ministerstwo zapewnia najlepszym autorom nagrody finansowe, możliwość
publikacji tekstów oraz udział w roli prelegentów na spotkaniach
tematycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2011 r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj


Stypendium Naukowe im. Anny Pasek
Link 06.10.2011 :: 15:37
Adresatami stypendium naukowego im. Anny Pasek są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Stypendium w wysokości 45000 PLN (kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami), podzielona jest na dwie nierozerwalne części: stypendium badawcze - 20000 PLN, przeznaczone na realizację rocznego projektu badawczego, oraz stypendium personalne - 25000 PLN, pozostającego w gestii Stypendysty. Stypendium badawcze podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od jakiegokolwiek rozliczenia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


UWAGA!!!
Link 12.10.2011 :: 23:47
Niniejszym przypominamy, iż od 1 października 2011 r. obowiązuje nas zmieniony Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich UMCS. Jego treść znajdziecie TUTAJ.

W szczególności zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się ze zmianami związanymi z zastąpieniem stypendium za wyniki w nauce – stypendium rektora dla najlepszych doktorantów (Rozdział VI Regulaminu), a także zmienionym formularzem wniosku o to stypendium (TUTAJ). Wątpliwości Wydziałowych Komisji Stypendialnych Doktorantów związane z interpretacją przepisów Regulaminu wyjaśniają członkowie Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów tj:


Samorząd Doktorantów


Drodzy Doktoranci
Link 27.10.2011 :: 22:46

W związku z upływem dwuletniej kadencji członków organów uczelnianego Samorządu Doktorantów (2009-2011), tj: RUSD (Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów) oraz UZSD (Uczelnianego Zarządu Samorządu Doktorantów), nadszedł czas przeprowadzenia wyborów nowych działaczy do tych organów. Poniżej znajdziecie szczegółowy kalendarz wyborczy. Jego treść opisuje etapy przeprowadzania wyborów do poszczególnych organów (stosownie do odpowiednich przepisów Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS) - począwszy od powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów (czego dokonuje dotychczasowy RUSD), aż po wybór członków UZSD i nowego Przewodniczącego (bądź Przewodniczącej) SD UMCS.

Jak wynika z treści kalendarza - listopad będzie dla nas miesiącem pracowitym, ale jednocześnie wieńczącym działalność dotychczasowych członków uczelnianych organów Samorządu. Upływający czas dokona obiektywnej oceny naszego dorobku.

Ze swojej strony chciałabym Was prosić o sprawne przeprowadzenie poszczególnych etapów wyborów. Wybierając Waszych nowych reprezentantów w organach ogólnouczelnianych - postawcie na osoby, które w sposób godny i rzetelny będą reprezentować interesy uczestników studiów doktoranckich Waszych Wydziałów.


Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UMCS
Marzena Myślińska

Link 25.12.2011 :: 18:37

Życzmy całej Społeczności Akademickiej
Świąt Bożego Narodzenia pełnych radości i ciepła,
spędzonych w gronie najbliższych
oraz
samych sukcesów i spełnienia marzeń
 w nadchodzącym Nowym Roku 2012.


Samorząd Doktorantów


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów