Drodzy Doktoranci
Link 12.01.2012 :: 16:48
Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego "Stypendia naukowe dla doktorantów II".  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji, Ul. Graniczna 4, piętro IV, pok. 14, a także na stronach internetowych:www.rsi.lubelskie.pl
Samorząd Doktorantów UMCS


UWAGA DOKTORANCI!!!
Link 16.01.2012 :: 00:16
Na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2012  Uczelniany Zarząd Samorządu Doktorantów dokonał wyboru prezydium w składzie:

Przewodnicząca   - Alina Ukalisz
Wiceprzewodnicząca - Wioletta Brankiewicz
Wiceprzewodnicząca - Anna Jawdosiuk
Sekretarz - Anna Szwed

Samorząd Doktorantów


Drodzy Doktoranci
Link 16.01.2012 :: 13:44
Informujemy, iż w kwestii dofinansowania udziału/organizacji przez Samorząd Doktorantów UMCS konferencji naukowych oraz innych sprawach dotyczących doktorantów, należy zgłaszać się bezpośrednio do Przewodniczącej Samorządu Doktorantów UMCS - mgr Aliny Ukalisz (adres e-mail: alina.ukalisz@onet.eu), w godzinach dyżuru, który odbywa się w czwartki w godz 17:00-18:00 w siedzibie SD UMCS.

Samorząd Doktorantów


UWAGA: Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej!
Link 09.03.2012 :: 18:51
Drodzy Doktoranci, informujemy, że  dniu 8 marca 2012 roku zostało podpisane Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (znajdziesz to zarządzenie tutaj), które weszło w życie z dniem podpisania.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na termin składania przez doktorantów wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2011/2012, który został ustalony przez Rektora na 23 marca 2012 roku.

Samorząd Doktorantów UMCS

Załączniki
 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych: wersja PDF.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników II-IV roku:
  wersja PDF
  , wersja DOC.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego da uczestników I roku:
  wersja PDF, wersja DOC.
 4. Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników II-IV roku:
  wersja PDF
  , wersja DOC.
 5. Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników I roku:
  wersja PDF
  , wersja DOC.Wybory elektora doktoranckiego – członka Kolegium Elektorów UMCS
Link 30.03.2012 :: 00:49
Szanowni Doktoranci,

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nr 1/2012, informujemy, iż zostały ogłoszone wybory elektora doktoranckiego – członka Kolegium Elektorów UMCS. Doktoranci posiadają 1 mandat. Kandydatów na elektora doktoranckiego może zgłaszać każdy doktorant UMCS, przy czym zgłoszenie powinno zawierać zgodę kandydata (Załącznik nr 1).

Zgłoszeń kandydatów na elektorów doktoranckich należy dokonywać w siedzibie Samorządu Doktorantów UMCS, przy ul. Sowińskiego 12 pok. 10 (zgłoszenie w kopercie zaadresowanej do UZSD oraz z adnotacją "Wybory elektora doktoranckiego" można zostawić na portierni) lub pod adresem mailowym: doktoranci-umcs@wp.pl do dnia 1 kwietnia 2012r., do godziny 20.00.

Dnia 1 kwietnia 2012 r. po godzinie 20.00 ogłoszone zostaną listy zgłaszanych kandydatów. Wybory zostaną przeprowadzone 2 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Uczelnianej Samorządów Doktorantów. Zachęcamy do zapoznania się uchwałą oraz pobrania "Zgłoszenia kandydata."


Samorząd Doktorantów UMCS

Załączniki:
 1. Uchwała nr 1/2012 UZSD UMCS  w sprawie ogłoszenia wyboru elektora doktoranckiego z dnia 29 marca 2012.
 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2012 UZSD UMCS w sprawie ogłoszenia wyboru elektora doktoranckiego z dnia 29 marca 2012  - WNIOSEK "Zgłoszenie kandydata".


Drodzy Doktoranci!
Link 02.04.2012 :: 12:34
Zarząd Samorządu Doktorantów UMCS zgodnie z Uchwałą z dnia 29.03.2012 podaje listę kandydatów na elektorów doktoranckich którzy zgłosili się w wymaganym terminie tj. do dnia 01.04.2012 (do godz. 20):

 1. Maguś Wojciech (Wydział Politologii)
 2. Ukalisz Alina (Wydział Psychologii i Pedagogiki)
 3. Wiśniewska Elżbieta (Wydział Biologii i Biotechnologii)

Kandydaci na elektorów mogą przedstawić swoją kandydaturę osobiście na zebraniu w dniu 02.04.2012 r., godzina 18:00, Biuro Samorządu Doktorantów, ul. Sowińskiego 12,   pokój 10.


Samorząd Doktorantów


Życzenia!!!
Link 07.04.2012 :: 00:11


Osoba wybrana na Elektora Doktoranckiego
Link 13.04.2012 :: 19:57
Dnia 2 kwietnia 2012 roku Samorząd Doktorantów UMCS dokonała wyboru elektora doktoranckiego. Osobą reprezentującą doktorantów podczas wyborów Rektora UMCS został Wojciech Maguś.

Samorządu Doktorantów UMCS


Drodzy Doktoranci!
Link 23.04.2012 :: 19:24
Samorząd Doktorantów UMCS oraz Politologiczne Koło Naukowe UMCS zapraszają na panel dyskusyjny pt. "Inwestycje na Lubelszczyźnie a rynek pracy dla absolwentów Szkół Wyższych".

Diagnoza rynku pracy w Lublinie, działania władz na rzecz przyciągnięcia inwestycji, edukacja a rynek pracy - o tym będziemy dyskutować z naszymi gośćmi!Drodzy Doktoranci!
Link 07.05.2012 :: 20:33
Z przykrością informujemy, że zmuszeni sytuacją finansową postanowiliśmy wstrzymać dofinansowania konferencji naukowych z naszych środków do końca 2012 roku. 

Samorząd Doktorantów


Szanowni Doktoranci,
Link 24.05.2012 :: 00:20

W związku z kończącą się kadencją Przedstawiciela Doktorantów w Senacie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także Przedstawicieli w Komisjach Senackich, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wyborów i wyłonienia Przedstawicieli Doktorantów do tych ciał.

Senat - 1 przedstawiciel.

Komisje Senackie:
1. Senacka Komisja Statutowa- 1 przedstawiciel
2. Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu- 1 przedstawiciel
3. Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej - 1 przedstawiciel
4. Senacka Komisja Budżetu i Finansów - 1 przedstawiciel
5. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania - 1 przedstawiciel
6. Senacka Komisja Badań Naukowych - 1 przedstawiciel
7. Senacka Komisja Wydawnictw - 1 przedstawiciel
8. Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą - 1 przedstawiciel
9. Senacka Komisja Współpracy z Gospodarką - 1 przedstawiciel
10. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 4 przedstawicieli
11. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 2 przedstawicieli


Przyjęty został następujący kalendarz wyborczy:

1. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w siedzibie Samorządu Doktorantów UMCS, przy ul. Sowińskiego 12 pok. 10 (zgłoszenie „Załącznik 1” w kopercie zaadresowanej do RUSD oraz z adnotacją "Wybory do Senatu" lub „ Wybory do Komisji Senackiej” można zostawić na portierni) lub pod adresem mailowym: doktoranci-umcs@wp.pl  do dnia 28 maja 2012 r., do godziny 18.00 (poniedziałek),.

2.  Dnia 28 maja 2012 r. po godzinie 20.00 (poniedziałek), ogłoszone zostaną listy zgłaszanych kandydatów. Wybory zostaną przeprowadzone 29 maja 2012 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Uczelnianej Samorządów Doktorantów.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DOKTORANTÓW DO UDZIAŁU W WYBORACH.


Katarzyna Mącznik
Przewodnicząca RUSD UMCS
Szanowni Doktoranci,
Link 28.05.2012 :: 22:05
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych do wyborów Przedstawicieli reprezentujących Doktorantów w Senacie oraz poszczególnych Komisjach Senackich.

Senat
mgr Tadeusz Paweł Walczyński (Wydział Biologii i Biotechnologii)
mgr Magdalena Wojtoń (Wydział Politologii)

 
Komisje Senackie:
1. Senacka Komisja Statutowa
mgr Wioletta Brankiewicz (Wydział Biologii i Biotechnologii)

2. Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu
mgr Paweł Jakubowski (Wydział Politologii)

3. Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)

4. Senacka Komisja Budżetu i Finansów
mgr Urszula Romańczuk (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
mgr Paweł Jakubowski (Wydział Politologii)

5. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)

6. Senacka Komisja Badań Naukowych
mgr Jarosław Szlązak (Wydział Humanistyczny)
mgr Paweł Jakubowski (Wydział Politologii)
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)

7. Senacka Komisja Wydawnictw
mgr Justyna Maria Maguś (Wydział Politologii)
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)

8. Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą
mgr Tadeusz Zienkiewicz (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

9. Senacka Komisja Współpracy z Gospodarką
mgr Tadeusz Zienkiewicz (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

10. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
mgr Marcin Jerzy Kowalski (Wydział Humanistyczny)
mgr Paweł Jakubowski (Wydział Politologii)
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)
mgr Wioletta Brankiewicz (Wydział Biologii i Biotechnologii)

11. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
mgr Tadeusz Paweł Walczyński (Wydział Biologii i Biotechnologii)
mgr Justyna Maria Maguś (Wydział Politologii)

 
Wybory zostaną przeprowadzone 29 maja 2012 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Uczelnianej Samorządów Doktorantów.

 
Katarzyna Mącznik
Przewodnicząca RUSD UMCS


Uwaga - Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów
Link 23.07.2012 :: 11:04
Informujemy, że można ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013. Szczegółowe informacje, w tym tryb składania wniosków można znaleźć tutaj.


Samorząd Doktorantów


Uwaga
Link 13.09.2012 :: 07:47
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. Terminy ich wynoszą odpowiednio:


Regulaminy i wzory wniosków znajdują się na stronie UMCS:
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=261&mid=103&mref=14265_14267
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1787&mid=48&mref=5048

Samorząd Doktorantów


UWAGA - WYMIANA LEGITYMACJI
Link 13.09.2012 :: 08:10
Zgonie z Zarządzeniem Rektora z dnia 29.03.2012 konieczna jest wymiana papierowych legitymacji na elektroniczne. Stare legitymacje tracą ważność z dniem 1 października. 

Zarządzenie wraz z wnioskiem znajduje się poniżej.

Samorząd DoktorantówStypendia ministra za wybitne osięgnięcia na rok akademicki 2012/2013!
Link 23.09.2012 :: 17:45
Przypominamy, że Doktoranci, którzy chcieliby się ubiegać o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe proszeni są o składanie wniosków w dziekanacie w terminie od 1 października do dnia 10 października br. za wiedzą i akceptacją wniosku przez Kierownika studiów.

Wnioski (wg nowych zasad) i warunki jakie powinien spełniać kandydat do w/w stypendiów dostępne są na stronie http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/.

Samorząd Doktorantów


Uwaga Doktoranci!!!
Link 03.10.2012 :: 10:57
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. Terminy ich wynoszą odpowiednio:


Regulaminy i wzory wniosków znajdują się na stronie UMCS:
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=261&mid=103&mref=14265_14267
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1787&mid=48&mref=5048


Samorząd Doktorantów


Ubezpieczenia!!!
Link 07.10.2012 :: 18:48
Szczegółowe informacji dotyczące Ubezpieczenia Zdrowotnego Doktorantów w Narodowym Funduszu Zdrowia znajdują się na stronie UMCS (link poniżej). Istotny jest fakt, że uczelnia nie ubezpiecza automatycznie, dopiero na wniosek osoby zainteresowanej.

http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=5907


Samorząd Doktorantów


Miejski program stypendialny dla Studentów i Doktorantów zamieszkujących na terenie Gminy Lublin!!!
Link 10.10.2012 :: 22:07
Studenci i doktoranci zamieszkujący na terenie Gminy Lublin mogą ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego na rok akademicki 2012/2013 z Urzędu Miasta Lublin.

Wnioski o przyznanie stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”  należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39 w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie od 1 do 31 października 2012 r.

Uchwała w sprawie zasad udzielania stypendium, regulamin oraz formularz wniosku są dostępne na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Więcej informacji http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=165003.


Samorząd Doktorantów


IV Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
Link 12.12.2012 :: 13:29
Informujemy, że na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pojawiła się informacja, że Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. O stypendium mogą również się ubiegać osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich. 

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin, piętro I, pok. 1, osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 4 grudnia 2012 r. do dnia 4 stycznia 2013 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie Stypendia naukowe dla doktorantów II). 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Samorząd DoktorantówŻYCZENIA!
Link 23.12.2012 :: 14:47


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów