W Y B O R Y
Link 24.04.2009 :: 12:46
WYBORY DO SAMORZĄDÓW WYDZIAŁOWYCH NA KADENCJĘ 2009-2011

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 1/2009
Przewodniczącego Samorządu Doktorantów UMCS
z dnia 20 kwietnia 2009 roku
w sprawie zarządzenia wyborów do wydziałowych rad samorządu doktorantów oraz terminarza czynności wyborczych

Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS w związku z art. 17a ust. 1 Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS,
zarządzam co następuje:
§ 1
Zarządzam wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów (WRSD) na kadencję 2009 – 2011 na wszystkich wydziałach UMCS.
§ 2
1. Wszystkie czynności wyborcze zakończone powinny być do dnia 15 czerwca 2009 r.
2. Kadencja dotychczasowych organów Samorządu Doktorantów kończy się 30 września 2009 r., a kadencja wybranych w wyniku wyborów, o których mowa w § 1 rozpoczyna się 1 października 2009 r.
§ 3
Ustalam termin rozpoczęcia procedur wyborczych na dzień 24 kwietnia 2009 roku.
§ 4
1. Ustalam następujące ostateczne terminy dokonania poszczególnych czynności wyborczych:
1) powołanie przez Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów Wydziałowych Komisji Wyborczych SD (WKWSD) – do dnia 4 maja 2009 r.,
2) podjęcie przez Wydziałowe Komisje Wyborcze uchwał o zarządzeniu wyborów na poszczególnych latach każdego studium doktoranckiego lub na danym kierunku i ustaleniu terminu wyborów oraz kalendarzu wyborczym – do dnia 8 maja 2009 r.,
3) ogłoszenie przez WKWSD kalendarzy wyborczych – najpóźniej na 14 dni przed dniem zebrania wyborczego – do dnia 11 maja 2009 r.,
4) rozpoczęcie odbywania zebrań wyborczych – od dnia 21 maja 2009 r.,
5) zakończenie odbywania zebrań wyborczych – do dnia 15 czerwca 2009 r.
- informacje o wykonaniu w/w czynności wyborczych należy przekazać niezwłocznie drogą elektroniczną do Uczelnianego Samorządu Doktorantów, na adres: doktoranci-umcs@wp.pl
2. Najpóźniej na 10 dni przed terminem zebrania wyborczego WKWSD przekazuje kalendarz wyborczy do Uczelnianej Komisji Wyborczej SD oraz Uczelnianego Samorządu Doktorantów.
3. Informacje o wynikach wyborów zawierające dane wybranych członków WRSD, w tym: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz adres e-mail i numer telefonu; przekazać należy drogą elektroniczną najpóźniej w dniu następującym po dniu zebrania wyborczego na adres Uczelnianego Samorządu Doktorantów: doktoranci-umcs@wp.pl
§ 5
1. Pierwsze zebrania Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów wybranych w wyborach, o których mowa w § 1 zwołują przewodniczący WKWSD do dnia 17 czerwca 2009 r.
2. Zebranie informacyjno-szkoleniowe wszystkich WRSD zorganizuje przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCS w terminie pomiędzy 18 a 23 czerwca 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Samorządu Doktorantów UMCS
mgr Paweł PachutaArchiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów