POMOC MATERIALNA, STYPENDIA NAUKOWE I MIEJSCA W AKADEMIKU
Link 21.09.2007 :: 12:29

MIEJSCE W AKADEMIKU LUB HSZ


 


Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów doktorantów, iż istnieje możliwość zakwaterowania w DS. „J” (dawny Hotel Asystenta) oraz w Hotelu Studenta Zaocznego UMCS. Ze względu na niewielka liczbę miejsc pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca będą mieli doktoranci: stacjonarni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby studiowanie.


Zainteresowanych proszę w pierwszej kolejności o kontakt e-mail pod adresem:


doktoranci-umcs@wp.pl


 


P O M O C   M A T E R I A L N A


 


ŚWIADCZENIA SOCJALNE


 


UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dziennych i zaocznych), KTÓRYCH MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 572 zł NETTO UPRAWNIENI SĄ  DO POMOCY MATERIALNEJ W POSTACI:


1. STYPENDIUM SOCJALNEGO,


2. STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE,


3. STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO (tylko stacjonarni)


oraz
bez względu na dochód, jeśli w wyniku zdarzeń losowych znajdą się w trudnej sytuacji życiowej, 2 razy w roku akademickim mogą się ubiegać o przyznanie zapomogi.


 


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O NIEZWŁOCZNE SKŁADANIE STOSOWNYCH WNIOSKÓW W DZIEKANATACH.


 


Doktoranci, którzy zamierzają składać wnioski o pomoc materialną powinni w pierwszej kolejności (ze względu na czas oczekiwania – nawet do 14 dni) uzyskać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (do celów stypendialnych) o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny uzyskanych w roku 2006 (wg. wzoru jaki obowiązuje do świadczeń rodzinnych).


Druki podań o przyznanie świadczeń wraz z załącznikami dostępne są w dziekanatach oraz na stronie internetowej:


www.doktoranci.umcs.lublin.pl


http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=255&mid=2&mref=19_61


 


STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE


(doktoranci stacjonarni i niestacjonarni)


 


Na I roku


Stypendia za wyniki w nauce doktorantom przyjętym na I rok studiów przyznawane będą z urzędu w oparciu o ranking przygotowany przez komisję rekrutacyjną. Doktorantom będzie przysługiwała możliwość złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium w postaci zastrzeżenia do sporządzonego rankingu.


 


Na II – IV roku


Stypendia za wyniki w nauce na latach II – IV przyznawane będą NA WNIOSEK doktoranta. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie www i w dziekanatach przed końcem września. Wnioski uwzględniać będą takie kryteria jak: średnia ocen, publikacje, udział w konferencjach, ocena postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, ocena prowadzonych zajęć oraz działalność w organizacjach doktorantów. W oparciu o złożone wnioski sporządzona zostanie lista rankingowa osób uprawnionych do stypendium.


Wstępnie szacujemy, że uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce będzie 40% najlepszych doktorantów.


 


WSZELKIE UWAGI I PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL:


doktoranci-umcs@wp.pl


 


SPRAWY PROSZĘ POTRAKTOWAĆ JAKO PILNE !


 


Paweł Pachuta


Przewodniczący


Samorządu Doktorantów UMCSArchiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów