DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 2008/2009
Link 27.02.2009 :: 07:55
  Uprzejmie przypominamy Koleżankom i Kolegom doktorantom, że Uczelniany Zarząd Samorządu Doktorantów UMCS dzięki podjętym oszczędnościom wygospodarował skromną pulę środków z budżetu przyznanego na pokrycie kosztów działalności Samorządu i zdecydował o możliwości dofinansowania z niej następujących inicjatyw:

1. WSPÓŁFINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTA w konferencji krajowej lub zagranicznej, do wniosku zawierającego uzasadnienie należy dołączyć:
- ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTA W KONFERENCJI**,
- poparcie opiekuna naukowego/promotora oraz/lub kierownika studiów doktoranckich,
- kopie decyzji dyrektora instytutu, dziekana, prorektora, kierownika grantu itd. o wysokości przyznanego dofinansowania (bądź jego braku), deklarację dotyczącą kosztów pokrywanych we własnym zakresie

2. FINANSOWANIE UDZIAŁU DOKTORANTA w konferencji (w przypadku gdy dziekan lub inny organ uczelni nie dofinansowuje udziału), należy dołączyć wymienione wyżej dokumenty, wraz z odmową finansowania wyjazdu oraz deklarację dotyczącą kosztów pokrywanych we własnym zakresie - pełne finansowanie kosztów udziału w konferencji będzie przyznawane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.


3. WSPÓŁFINANSOWANIE ORGANIZACJI KONFERENCJI naukowych organizowanych przez koła i organizacje naukowe doktorantów oraz przez grupy doktorantów - do wniosku należy dołączyć:
- ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI KONFERENCJI**,
- opis konferencji zawierający m.in. planowany program konferencji oraz planowane do osiągnięcia rezultaty naukowe,
- preliminarz wydatków (koszty konferencji z podziałem na rodzaje kosztów oraz źródła finansowania kosztów),
- decyzje: dziekana, prorektora d/s Kształcenia i innych organów przyznające dofinansowanie organizacji konferencji,
- informacje o sponsorach i inne istotne informacje.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
- udział w konferencji KRAJOWEJ - maksymalnie 400 zł,
- udział w konferencji ZAGRANICZNEJ - maksymalnie 800 zł,
- organizacja konferencji - maksymalnie 1500 zł
 **WZORY W/W ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:
 „Informacje praktyczne” >>> „Wnioski o dofinansowanie”


Ze względu na bardzo ograniczoną pulę środków będących w dyspozycji z przeznaczeniem na dofinansowania, konieczne jest zawsze zwrócenie się z wnioskiem w pierwszej kolejności do: dyrektora instytutu, dziekana, prorektora, kierownika grantu itp.
Posiadamy środki pozwalające na przyznanie dofinansowania zaledwie około 30-40 doktorantom, w związku z tym proszę o wyrozumiałość i potraktowanie dofinansowań samorządu jako „ostatniej deski ratunku”.  Wnioski należy składać w: siedzibie Samorządu lub na portierni budynku, w którym znajduje się siedziba Samorządu, pocztą lub za pośrednictwem Kancelarii UMCS. Wnioski można też składać na recepcji Domu Studenta Zaocznego (budynek powyżej stacji CPN przy ul. Głębokiej), w teczce/kopercie zaadresowanej na Przewodniczącego SD - Pawła Pachutę.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE:
- udział w konferencji krajowej - co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem,
- udział w konferencji zagranicznej - co najmniej 21 dni przed planowanym wyjazdem,
- organizacja konferencji - co najmniej na 1,5 miesiąca przed planowaną konferencją.


W CIĄGU 14 DNI OD POWROTU Z KONFERENCJI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ KRÓTKIE SPRAWOZDANIE, DO KTÓREGO TRZEBA DOŁĄCZYĆ: 1) KPIĘ PROGRAMU KONFERENCJI (z ujętym w nim wystąpieniem doktoranta), 2) informację o tym, czy wystąpienie będzie publikowane (i gdzie), 3) kopię rozliczenia kosztów udziału w konferencji. Osobom, które nie dokonają rozliczenia wyjazdu zgodnie z powyższymi zasadami nie będzie przyznawane dofinansowanie w przyszłości, a także może zostać wstrzymany zwrot kosztów wyjazdu.


Przypominamy jednocześnie, że rozliczenie kosztów wyjazdu (delegacja), zgodnie z rozporządzeniem MPS powinno być dokonane w terminie 14 dni od zakończenia podróży.


pozdrawiam
Paweł Pachuta (Przewodniczący SD UMCS)Archiwum

2018
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów