POMOC MATERIALNA, STYPENDIA NAUKOWE I MIEJSCA W AKADEMIKU
Link 21.09.2007 :: 12:29

MIEJSCE W AKADEMIKU LUB HSZ


 


Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów doktorantów, iż istnieje możliwość zakwaterowania w DS. „J” (dawny Hotel Asystenta) oraz w Hotelu Studenta Zaocznego UMCS. Ze względu na niewielka liczbę miejsc pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca będą mieli doktoranci: stacjonarni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby studiowanie.


Zainteresowanych proszę w pierwszej kolejności o kontakt e-mail pod adresem:


doktoranci-umcs@wp.pl


 


P O M O C   M A T E R I A L N A


 


ŚWIADCZENIA SOCJALNE


 


UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dziennych i zaocznych), KTÓRYCH MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 572 zł NETTO UPRAWNIENI SĄ  DO POMOCY MATERIALNEJ W POSTACI:


1. STYPENDIUM SOCJALNEGO,


2. STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE,


3. STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO (tylko stacjonarni)


oraz
bez względu na dochód, jeśli w wyniku zdarzeń losowych znajdą się w trudnej sytuacji życiowej, 2 razy w roku akademickim mogą się ubiegać o przyznanie zapomogi.


 


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O NIEZWŁOCZNE SKŁADANIE STOSOWNYCH WNIOSKÓW W DZIEKANATACH.


 


Doktoranci, którzy zamierzają składać wnioski o pomoc materialną powinni w pierwszej kolejności (ze względu na czas oczekiwania – nawet do 14 dni) uzyskać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (do celów stypendialnych) o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny uzyskanych w roku 2006 (wg. wzoru jaki obowiązuje do świadczeń rodzinnych).


Druki podań o przyznanie świadczeń wraz z załącznikami dostępne są w dziekanatach oraz na stronie internetowej:


www.doktoranci.umcs.lublin.pl


http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=255&mid=2&mref=19_61


 


STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE


(doktoranci stacjonarni i niestacjonarni)


 


Na I roku


Stypendia za wyniki w nauce doktorantom przyjętym na I rok studiów przyznawane będą z urzędu w oparciu o ranking przygotowany przez komisję rekrutacyjną. Doktorantom będzie przysługiwała możliwość złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium w postaci zastrzeżenia do sporządzonego rankingu.


 


Na II – IV roku


Stypendia za wyniki w nauce na latach II – IV przyznawane będą NA WNIOSEK doktoranta. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie www i w dziekanatach przed końcem września. Wnioski uwzględniać będą takie kryteria jak: średnia ocen, publikacje, udział w konferencjach, ocena postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, ocena prowadzonych zajęć oraz działalność w organizacjach doktorantów. W oparciu o złożone wnioski sporządzona zostanie lista rankingowa osób uprawnionych do stypendium.


Wstępnie szacujemy, że uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce będzie 40% najlepszych doktorantów.


 


WSZELKIE UWAGI I PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL:


doktoranci-umcs@wp.pl


 


SPRAWY PROSZĘ POTRAKTOWAĆ JAKO PILNE !


 


Paweł Pachuta


Przewodniczący


Samorządu Doktorantów UMCSArchiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów