STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW!!!
Link 27.09.2011 :: 10:25

Stypendia rektora dla doktorantów 
(dawne stypendium naukowe) przyznawane są na wniosek doktoranta. Uwzględniane są takie osiągnięcia jak: średnia ocen, praca dydaktyczna, postępy w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, publikacje, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, działalność na rzecz Uczelni.

Szczegółowe zasady punktacji ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów - informacje można uzyskać w dziekanacie, u kierowników studiów doktoranckich i w Wydziałowym Samorządzie Doktorantów.


W przypadku doktorantów przyjętych na I rok studiów uwzględnia się średnią ocen ze studiów (ze studiów, których dyplom stanowił podstawę przyjęcia na studia doktoranckie), dotychczasową działalność naukową i wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Zasady punktacji osiągnięć doktoranta ustalają Wydziałowe Komisje Stypendialne Doktorantów.

Wzór wniosku:
Archiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów