W Y B O R Y
Link 24.04.2009 :: 12:46
WYBORY DO SAMORZĄDÓW WYDZIAŁOWYCH NA KADENCJĘ 2009-2011

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 1/2009
Przewodniczącego Samorządu Doktorantów UMCS
z dnia 20 kwietnia 2009 roku
w sprawie zarządzenia wyborów do wydziałowych rad samorządu doktorantów oraz terminarza czynności wyborczych

Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS w związku z art. 17a ust. 1 Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS,
zarządzam co następuje:
§ 1
Zarządzam wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów (WRSD) na kadencję 2009 – 2011 na wszystkich wydziałach UMCS.
§ 2
1. Wszystkie czynności wyborcze zakończone powinny być do dnia 15 czerwca 2009 r.
2. Kadencja dotychczasowych organów Samorządu Doktorantów kończy się 30 września 2009 r., a kadencja wybranych w wyniku wyborów, o których mowa w § 1 rozpoczyna się 1 października 2009 r.
§ 3
Ustalam termin rozpoczęcia procedur wyborczych na dzień 24 kwietnia 2009 roku.
§ 4
1. Ustalam następujące ostateczne terminy dokonania poszczególnych czynności wyborczych:
1) powołanie przez Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów Wydziałowych Komisji Wyborczych SD (WKWSD) – do dnia 4 maja 2009 r.,
2) podjęcie przez Wydziałowe Komisje Wyborcze uchwał o zarządzeniu wyborów na poszczególnych latach każdego studium doktoranckiego lub na danym kierunku i ustaleniu terminu wyborów oraz kalendarzu wyborczym – do dnia 8 maja 2009 r.,
3) ogłoszenie przez WKWSD kalendarzy wyborczych – najpóźniej na 14 dni przed dniem zebrania wyborczego – do dnia 11 maja 2009 r.,
4) rozpoczęcie odbywania zebrań wyborczych – od dnia 21 maja 2009 r.,
5) zakończenie odbywania zebrań wyborczych – do dnia 15 czerwca 2009 r.
- informacje o wykonaniu w/w czynności wyborczych należy przekazać niezwłocznie drogą elektroniczną do Uczelnianego Samorządu Doktorantów, na adres: doktoranci-umcs@wp.pl
2. Najpóźniej na 10 dni przed terminem zebrania wyborczego WKWSD przekazuje kalendarz wyborczy do Uczelnianej Komisji Wyborczej SD oraz Uczelnianego Samorządu Doktorantów.
3. Informacje o wynikach wyborów zawierające dane wybranych członków WRSD, w tym: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz adres e-mail i numer telefonu; przekazać należy drogą elektroniczną najpóźniej w dniu następującym po dniu zebrania wyborczego na adres Uczelnianego Samorządu Doktorantów: doktoranci-umcs@wp.pl
§ 5
1. Pierwsze zebrania Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów wybranych w wyborach, o których mowa w § 1 zwołują przewodniczący WKWSD do dnia 17 czerwca 2009 r.
2. Zebranie informacyjno-szkoleniowe wszystkich WRSD zorganizuje przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCS w terminie pomiędzy 18 a 23 czerwca 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Samorządu Doktorantów UMCS
mgr Paweł PachutaArchiwum

2018
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów