Zmiany w stypendiach przysługujących doktorantom
Link 06.09.2011 :: 21:29


I.    Stypendium dla najlepszych doktorantów (za wyniki w nauce)

Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na zasadach dotychczasowego stypendium za wyniki w nauce, czyli może być przyznane:
1)    na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
2)    na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a)    uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
b)    wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
c)    podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Ogólne zasady tworzenia listy rankingowej, na podstawie której przyznawane są stypendia na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich są określone są w ogólnouniwersyteckim REGULAMINIE USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ. Natomiast szczegółowe kryteria - ustalone są w regulaminach uchwalonych przez Wydziałowe Komisje Stypendialne Doktorantów poszczególnych wydziałów. Określone w nich są przede wszystkim ilości punktów jakie można uzyskać za poszczególne formy aktywności naukowej (publikacje, udział w konferencjach itd.). Z treścią regulaminów można się zapoznać w dziekanatach wydziałów.
Wnioski o stypendium dla najlepszego doktoranta dostępne są na stronie internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim dziekanacie do końca października.

II.    Stypendium socjalne

Jednolite stypendium socjalne zastąpiło dotychczasowe stypendia socjalne, mieszkaniowe oraz na wyżywienie. W związku z tym stanowi niejako ich sumę. Dlatego też, przyznając stypendium socjalne Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów uwzględnia całościowo sytuację doktoranta. Co za tym idzie – może  być ono wyższe od dotychczasowego „stypendium socjalnego”. Przyznawane jest ono na wniosek doktoranta od miesiąca, w którym zostało ono złożone. Ponieważ do stypendium socjalnego dla doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy o stypendium dla studentów – w celu uzyskania bliższych informacji odsyłamy do strony Działu obsługi Studenta, gdzie pod linkiem:   http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=6410UOKSD UMCSArchiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów